A oes angen caniatâd arnoch?

Yn yr adran hon fe gewch arweiniad ynghylch cynllunio a rheoliadau adeiladu ar gyfer llawer o brosiectau adeiladu cyffredin. Gallwch wneud y canlynol:

  • Defnyddio ein canllawiau neu’r dolenni cyswllt â phrosiectau cyffredin i ddod o hyd i arweiniad ynghylch y gwaith adeiladu sydd gennych mewn golwg.
  • Gwirio’r materion pwysig eraill y dylech feddwl amdanynt cyn dechrau ar y gwaith yn yr adran ‘Eich cyfrifoldebau’.
  • Ar ôl darllen ac ystyried yr arweiniad ynghylch a oes arnoch angen caniatâd cynllunio neu gymeradwyaeth rheoli adeiladu, gallwch ddarganfod ‘beth i'w wneud nesaf’.

Yn ystod gwanwyn 2018, bydd Llywodraeth Cymru yn darparu canllawiau cynllunio i gefnogi ei gwasanaeth gwneud cais. Gallwch weld y canllawiau hyn drwy fynd i'w gwefan.

Eich cyfrifoldebau

Yn achos pob gwaith adeiladu, perchennog yr eiddo (neu’r tir) dan sylw sy’n gyfrifol yn y pen draw am gydymffurfio â’r rheolau cynllunio a’r rheoliadau adeiladu perthnasol (ni waeth a oes angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio a/neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ai peidio).

Felly, bydd methu â chydymffurfio â’r rheolau perthnasol yn golygu y bydd y perchennog yn atebol am unrhyw gamau unioni y bydd angen eu cymryd (a allai gynnwys gwaith dymchwel a/neu adfer hyd yn oed). Y cyngor cyffredinol yw y dylech drafod eich cynigion â’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu perthnasol bob amser cyn dechrau ar unrhyw waith.