Fflatiau a fflatiau deulawr

Rwyf am addasu tŷ (neu un fflat) yn nifer o fflatiau neu fflatiau un ystafell, neu rwyf am rannu’r lle mewn rhyw ffordd arall

Caniatâd cynllunio

Rhaid ichi gael caniatâd cynllunio i rannu tŷ yn llawer o unedau llai.

Os yw eich tŷ yn adeilad rhestredig, mae’n debygol y bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig, a dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyngor cyn dechrau ar y gwaith. Mae cyflawni gwaith sy’n effeithio ar gymeriad hanesyddol arbennig adeilad rhestredig, heb ganiatâd, yn drosedd.

Os yw eich fflat mewn ardal gadwraeth ac os yw eich cynigion yn cynnwys elfen o ddymchwel, efallai y bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd ardal gadwraeth, a dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyngor.

Rheoliadau Adeiladu

  • Bydd angen cymeradwyaeth dan y Rheoliadau Adeiladu i addasu eiddo.
  • Efallai y bydd angen ichi ymgynghori â’r Gwasanaeth Tân ynghylch materion sy’n ymwneud â dihangfeydd tân.
  • Mae Deddf Tai 2004 yn mynnu bod adeiladau a rennir yn unedau llai yn bodloni safonau a bod tai amlfeddiannaeth yn cael eu trwyddedu. Cliciwch yma i ddarllen mwy am Ddeddf Tai 2004 (Housing Act 2004).

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.