Fflatiau a fflatiau deulawr

Rwyf am adeiladu estyniad i’m fflat sydd ar y llawr gwaelod

Caniatâd cynllunio

Rhaid ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio i ychwanegu estyniad at eich fflat.

Os yw eich fflat yn adeilad rhestredig, mae’n debygol y bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig, a dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyngor cyn dechrau ar y gwaith.

Mae cyflawni gwaith sy’n effeithio ar gymeriad hanesyddol arbennig adeilad rhestredig, heb ganiatâd, yn drosedd.

Os yw eich fflat mewn ardal gadwraeth ac os yw eich cynigion yn cynnwys elfen o ddymchwel, efallai y bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd ardal gadwraeth, a dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyngor.

Rheoliadau Adeiladu

Mae angen cymeradwyaeth dan y Rheoliadau Adeiladu ar gyfer y rhan fwyaf o estyniadau neu addasiadau i eiddo. Efallai y bydd angen ichi ymgynghori â’r Gwasanaeth Tân ynghylch materion sy’n ymwneud â dihangfeydd tân.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am reoliadau adeiladu sy’n ymwneud ag estyniadau.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.