Fflatiau a fflatiau deulawr

Rwyf am addasu’r atig yn fy fflat sydd ar y llawr uchaf

Caniatâd cynllunio

Efallai na fydd angen caniatâd cynllunio os gwaith mewnol yn unig a wneir. Fodd bynnag, gall dehongliadau lleol amrywio, a dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyngor.

Bydd angen caniatâd os byddwch yn ymestyn neu’n newid y lle yn y to.

Yn ogystal, dylech gadarnhau a ydych yn berchen ar y lle yr ydych am ei addasu yn y to. Os ydych yn lesddeiliad, efallai y bydd arnoch angen cael caniatâd eich landlord, eich rhydd-ddeiliad neu’ch cwmni rheoli.

Os yw eich fflat yn adeilad rhestredig, mae’n debygol y bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig, a dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyngor cyn dechrau ar y gwaith. Mae cyflawni gwaith sy’n effeithio ar gymeriad hanesyddol arbennig adeilad rhestredig, heb ganiatâd, yn drosedd.

Os yw eich fflat mewn ardal gadwraeth ac os yw eich cynigion yn cynnwys elfen o ddymchwel, efallai y bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd ardal gadwraeth, a dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyngor.

Rheoliadau Adeiladu

Bydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu i addasu atig yn lle y gellir byw ynddo.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am reoliadau adeiladu sy’n ymwneud ag addasu atig.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.