Fflatiau a fflatiau deulawr

Rwyf am newid ffenestri fy fflat

Caniatâd cynllunio

Mae’r drefn gynllunio ar gyfer fflatiau a maisonettes yn wahanol mewn llawer o ffyrdd pwysig i’r drefn sy’n berthnasol i dai.

Efallai y bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio i osod ffenestri newydd (megis ffenestri gwydr dwbl) yn eich fflat neu’ch maisonette. Ni fydd angen caniatâd cynllunio arnoch i ychwanegu gwydr eilaidd mewnol.

Ni ddylai fod angen caniatâd cynllunio arnoch os ydych yn gosod ffenestri newydd sydd yr un fath yn union â’r hen rai. Fodd bynnag, os yw golwg neu faint y ffenestri newydd yn wahanol i’r hen rai (er enghraifft, os yw patrymau’r gwydr yn wahanol), efallai y bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio.

Mae polisi a dehongliad lleol ynghylch y rheolau sy’n ymwneud â newid ffenestri mewn fflatiau’n amrywio o’r naill Awdurdod Cynllunio Lleol i’r llall, ac fe’ch cynghorir i gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyngor cyn dechrau ar y gwaith.

Os ydych yn lesddeiliad, efallai y bydd arnoch angen cael caniatâd yn gyntaf gan eich landlord, eich rhydd-ddeiliad neu’ch cwmni rheoli.

Os yw eich fflat mewn adeilad rhestredig, mae’n debygol iawn y bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig, a dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyngor ynghylch gwaith dylunio a deunyddiau cyn dechrau ar y gwaith. Mae cyflawni gwaith sy’n effeithio ar gymeriad hanesyddol arbennig adeilad rhestredig, heb ganiatâd, yn drosedd.

Os yw eich fflat mewn ardal gadwraeth ac os yw eich cynigion yn cynnwys elfen o ddymchwel, efallai y bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd ardal gadwraeth, a dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyngor.

Rheoliadau Adeiladu

Ers 1 Ebrill 2002, mae rheoliadau adeiladu wedi bod yn berthnasol i unrhyw wydr newydd a osodir yn lle hen wydr. Mae’r rheoliadau yn berthnasol i berfformiad thermol ac agweddau eraill megis diogelwch, cyflenwad aer, llwybr dianc a system awyru.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.