Fflatiau a fflatiau deulawr

Rwyf am baentio tu allan fy fflat

Caniatâd cynllunio

Ni fydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio i baentio neu gynnal a chadw waliau allanol eich fflat neu’chmaisonette. Fodd bynnag, mewn rhai ardaloedd, mae’r hawliau hyn wedi’u tynnu’n ôl (drwy’r hyn a elwir yn gyfarwyddyd Erthygl 4).

Os ydych yn lesddeiliad, efallai y bydd arnoch angen cael caniatâd yn gyntaf gan eich landlord, eich rhydd-ddeiliad neu’ch cwmni rheoli.

Os yw eich fflat yn adeilad rhestredig, bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig oni bai eich bod yn ailbaentio’r fflat gan ddefnyddio’r lliw presennol, a dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i gadarnhau hynny.

Mae cyflawni gwaith sy’n effeithio ar gymeriad hanesyddol arbennig adeilad rhestredig, heb ganiatâd, yn drosedd.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.