Fflatiau a fflatiau deulawr

Rwyf am addasu lle uwchben siop yn fflat

Caniatâd cynllunio

Efallai y bydd modd ichi addasu lle uwchben siop (ac ambell le uwchben safle sydd â ffenest arddangos), neu le uwchben swyddfa sydd ar y llawr gwaelod, yn un fflat heb gyflwyno cais am ganiatâd cynllunio, os gallwch ymateb yn gadarnhaol i’r gofynion canlynol:

  • Mae’r lle yn perthyn i’r un dosbarth defnydd â’r siop neu’r swyddfa i ddechrau (naill ai Dosbarth A1 neu A2).
  • Nid yw’r lle mewn uned gynllunio sydd ar wahân i’r siop.
  • Ni fyddwch yn newid golwg allanol yr adeilad.
  • Os oes ffenest arddangos ar y llawr gwaelod, ni fyddwch yn cynnwys dim o’r llawr gwaelod yn y fflat.

Rheoliadau Adeiladu

Mae hwn yn newid defnydd o bwys yn ôl yr hyn a ddiffinnir yn y rheoliadau, ac maent yn nodi’r gofynion y mae’n rhaid i’r adeilad cyfan neu ran ohono gydymffurfio â nhw o ganlyniad i’r newid defnydd hwnnw (e.e. y gofynion sy’n ymwneud â dianc o’r adeilad a materion eraill sy’n ymwneud â thân, hylendid, inswleiddio rhag sŵn, ac arbed ynni).

Felly, efallai y bydd angen uwchraddio’r adeilad cyfan neu o leiaf rhan ohono er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r gofynion a nodir.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.