Cymeradwyaeth o flaen llaw

Cynlluniau llawn

Gallwch wneud cais am gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu gan wasanaeth rheoli adeiladu eich awdurdod lleol drwy gyflwyno cais cynlluniau llawn.

Mae angen i gais a gyflwynir dan y weithdrefn hon gynnwys cynlluniau a gwybodaeth arall sy’n dangos yr holl fanylion adeiladu, a gorau oll os gwneir hynny mewn da bryd cyn i waith ddechrau ar y safle.

Bydd eich awdurdod lleol yn gwirio eich cynlluniau ac yn ymgynghori ag unrhyw awdurdodau priodol (ee yr awdurdod tân a’r awdurdod carthffosiaeth). Rhaid i’ch awdurdod lleol gwblhau’r weithdrefn drwy roi penderfyniad i chi cyn pen pum wythnos neu, os ydych yn cytuno, cyn pen deufis fan bellaf ar ôl dyddiad cyflwyno’r cais.

Os yw eich cynlluniau’n cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu, byddwch yn cael hysbysiad sy’n nodi eu bod wedi’u cymeradwyo. Os na fydd eich awdurdod lleol yn fodlon, efallai y gofynnir i chi wneud newidiadau neu ddarparu rhagor o fanylion. Fel arall, gellid rhoi cymeradwyaeth amodol. Bydd cymeradwyaeth o’r fath naill ai’n nodi addasiadau y mae’n rhaid eu gwneud i’r cynlluniau neu’n rhestru cynlluniau eraill y mae’n rhaid eu cyflwyno i’ch awdurdod.

Ni chaiff eich awdurdod lleol osod amodau oni bai eich bod wedi gofyn iddo wneud hynny neu’ch bod wedi caniatáu iddo wneud hynny. Rhaid i gais neu ganiatâd gael ei gyflwyno’n ysgrifenedig. Os caiff eich cynlluniau eu gwrthod, bydd y rhesymau’n cael eu nodi yn yr hysbysiad. Mae hysbysiad cymeradwyo cynlluniau llawn yn ddilys am dair blynedd ar ôl dyddiad cyflwyno’r cynlluniau, ac yna gall yr awdurdod lleol anfon hysbysiad atoch i ddatgan bod y gymeradwyaeth yn ddieffaith os nad yw’r gwaith adeiladu wedi dechrau.

Bydd eich awdurdod lleol yn cynnal arolygiadau o’r gwaith adeiladu unwaith y bydd wedi dechrau. Bydd yn esbonio’r gweithdrefnau hysbysu y mae’r rheoliadau yn mynnu eich bod yn eu dilyn yn ystod gwahanol gamau’r gwaith, ee o safbwynt y sylfeini, y cyrsiau lleithder a’r draeniau. Yn ogystal, os byddwch yn gofyn am dystysgrif cwblhau wrth gyflwyno eich cais yn y lle cyntaf, bydd yr awdurdod lleol yn rhoi un i chi cyhyd â’i fod yn fodlon bod y gwaith a gwblhawyd yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.

Un pwynt arall i’w gofio yw bod y weithdrefn ‘cynlluniau llawn’, os bydd anghydfod yn codi gyda’ch awdurdod lleol, yn eich galluogi i ofyn am ‘ddyfarniad’ gan Lywodraeth Cymru (yng Nghymru) neu’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (yn Lloegr) ynghylch a yw eich cynlluniau’n cydymffurfio neu beidio â’r Rheoliadau Adeiladu.