Cymeradwyaeth o flaen llaw

Hysbysiad adeiladu

Gallwch wneud cais am gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu gan wasanaeth rheoli adeiladu eich awdurdod lleol drwy gyflwyno hysbysiad adeiladu.

Nid oes angen cynlluniau ar gyfer y broses hon, felly mae’n broses gynt a llai manwl na’r cais cynlluniau llawn. Diben y broses yw galluogi rhai mathau o waith adeiladu i ddechrau’n gyflym, er mai ar gyfer gwaith bach y mae’r broses yn fwyaf addas efallai.

Yn ogystal, ceir eithriadau penodol yn y rheoliadau ynghylch pryd na ellir defnyddio hysbysiadau adeiladu, sef:

  • Ar gyfer gwaith adeiladu mewn perthynas ag adeilad y mae Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 yn berthnasol iddo, neu y bydd y Gorchymyn hwn yn berthnasol iddo ar ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau
  • Ar gyfer gwaith a gaiff ei gyflawni’n agos i ddraeniau dŵr glaw a dŵr budr a ddangosir ar y ‘map carthffosydd’, neu waith a gaiff ei gyflawni uwchben y draeniau hynny
  • Os bydd adeilad newydd yn wynebu stryd breifat.

Os byddwch yn penderfynu defnyddio’r weithdrefn hon, bydd angen i chi fod yn hyderus y bydd y gwaith yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu neu mae’n bosibl y byddwch yn gorfod cywiro unrhyw waith a wnewch os bydd eich awdurdod lleol yn gofyn i chi ei gywiro. Nid yw’r weithdrefn hon yn eich gwarchod i’r un graddau ag y mae ‘cynlluniau llawn’ a gymeradwywyd yn eich gwarchod.

Pan fyddwch wedi cyflwyno eich ‘hysbysiad adeiladu’ ac wedi rhoi gwybod i’ch awdurdod lleol eich bod ar fin dechrau’r gwaith, caiff y gwaith ei arolygu wrth iddo fynd yn ei flaen. Cewch eich hysbysu gan yr awdurdod os nad yw’r gwaith yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu. Os bydd angen i’ch awdurdod lleol gael gwybodaeth bellach, megis cyfrifiadau neu gynlluniau dylunio strwythurol, cyn i’r gwaith ddechrau neu tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo, bydd yn rhaid i chi ddarparu’r manylion y gofynnir amdanynt.

Mae ‘hysbysiad adeiladu’ yn ddilys am dair blynedd ar ôl y dyddiad y cafodd ei roi i’r awdurdod lleol. Ar ôl hynny, bydd yn colli ei rym yn awtomatig os na fydd y gwaith adeiladu wedi dechrau.

Nid yw’n ofynnol i awdurdod lleol roi tystysgrif cwblhau dan y weithdrefn hysbysiad adeiladu, ac oherwydd na chaiff cynlluniau llawn eu llunio nid yw’n bosibl gofyn am ddyfarniad os bydd eich awdurdod lleol yn dweud nad yw eich gwaith yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.