Cymeradwyaeth ar y safle

Apeliadau gorfodi

Os bydd awdurdod lleol o’r farn bod eich gwaith adeiladu’n mynd yn groes i’r Rheoliadau Adeiladu, gall gyflwyno hysbysiad gorfodi a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i chi newid neu ddad-wneud unrhyw waith sy’n mynd yn groes i’r rheoliadau. Os ydych chi o’r farn bod eich gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau ac os byddwch am apelio yn erbyn yr hysbysiad hwnnw, gallwch:

  • Roi gwybod i’ch awdurdod lleol eich bod am gael adroddiad ysgrifenedig gan unigolyn â chymwysterau addas ynghylch y graddau y mae eich gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau, gyda’r bwriad o berswadio’r awdurdod i dynnu’r hysbysiad yn ôl. Mewn achos o’r fath, caiff y cyfnod o 28 diwrnod a roddir gan yr awdurdod lleol i gywiro’r gwaith adeiladu ei ymestyn i 70 diwrnod.
  • Apelio yn erbyn yr hysbysiad yn llys yr ynadon, a dangos yno bod eich gwaith adeiladu’n cydymffurfio â’r rheoliadau. Gellir defnyddio’r opsiwn hwn fel dewis arall yn lle’r opsiwn uchod neu os bydd gweithgarwch dan yr opsiwn uchod yn aflwyddiannus. Rhaid i chi gyflwyno eich apêl cyn pen 28 diwrnod ar ôl cael yr hysbysiad, neu cyn pen 70 diwrnod os ydych wedi defnyddio’r opsiwn uchod yn gyntaf.

Os byddwch yn llwyddiannus gyda’r naill opsiwn neu’r llall, gallai fod yn ofynnol i’ch awdurdod lleol dalu eich costau.

Ar y llaw arall, os ydych o’r farn na ellir disgwyl i’ch gwaith gydymffurfio ag un neu ragor o’r gofynion yn y Rheoliadau Adeiladu oherwydd eu bod yn rhy feichus neu’n amherthnasol, mae gennych yr hawl i wneud cais i’ch awdurdod lleol am lacio neu hepgor y gofyniad/gofynion dan sylw er mwyn i’r gwaith adeiladu a gwblhawyd gennych gael ei ystyried yn waith sy’n cydymffurfio â’r rheoliadau.

Rhaid i’ch cais gael ei gyflwyno cyn pen 28 diwrnod ar ôl i chi gael yr hysbysiad gorfodi gan eich awdurdod. Os bydd eich awdurdod yn gwrthod eich cais, mae gennych yr hawl i apelio at Lywodraeth Cymru (yng Nghymru) neu’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (yn Lloegr) yn erbyn y penderfyniad i’w wrthod, cyhyd â’ch bod yn gwneud hynny cyn pen mis ar ôl y penderfyniad. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis ymateb fel hyn i hysbysiad gorfodi, ac os oeddech wedi honni’n wreiddiol bod eich gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau, mae’n debyg y bydd yn anos cyfiawnhau eich achos.

Darllen rhagor am ddyfarniadau ac apeliadau