Hysbysebion ac arwyddion

Caniatâd cynllunio

Efallai y bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd hysbyseb os byddwch am arddangos hysbyseb sy’n fwy na 0.3 metr sgwâr (neu hysbyseb o unrhyw faint os caiff ei goleuo) ar du blaen eich eiddo neu y tu allan iddo (boed yn dŷ neu’n safle busnes).

Felly, mae’n annhebygol y bydd arnoch angen caniatâd ar gyfer arwydd bach sy’n dangos rhif neu enw eich tŷ/adeilad, neu hyd yn oed arwydd sy’n rhybuddio bod ci ar y safle.

Yn ogystal gellir arddangos am gyfnod byr unrhyw hysbysiadau dros dro sydd hyd at 0.6 metr sgwâr ac sy’n ymwneud â digwyddiadau lleol megis cyngherddau a phartïon stryd. Ceir rheolau gwahanol ar gyfer byrddau gwerthwyr tai, ond yn gyffredinol ni ddylai’r rhain fod yn fwy na 0.5 metr sgwâr.;

Mae’r drefn gynllunio ar gyfer arwyddion busnesau a hysbysebion proffesiynol ac ati sy’n fwy o faint yn gymhleth, ond rhaid i bob hysbyseb sydd yn yr awyr agored gydymffurfio â phump o amodau safonol.

Rhaid iddynt:

  • gael eu cadw’n lân ac yn daclus
  • cael eu cadw mewn cyflwr diogel
  • cael caniatâd perchennog y safle lle cânt eu harddangos (mae hynny’n cynnwys yr Awdurdod Priffyrdd os bwriedir gosod yr arwydd ar dir priffordd)
  • peidio â chuddio arwyddion swyddogol ffyrdd, rheilffyrdd, dyfrffyrdd neu awyrennau, atal pobl rhag eu deall, neu olygu am resymau eraill bod y mathau hyn o drafnidiaeth yn beryglus i’w defnyddio
  • cael eu symud oddi yno’n ofalus os bydd hynny’n ofynnol gan yr awdurdod cynllunio.

Yn ogystal, gallwch gysylltu unrhyw bryd â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am ragor o gyngor.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.