Draeniau a charthffosydd

Caniatâd cynllunio

Fel rheol, ni fydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio i atgyweirio neu gynnal a chadw peipiau glaw, draeniau a charthffosydd.

Weithiau, efallai y bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer rhywfaint o’r gwaith hwn oherwydd bod eich Awdurdod Cynllunio Lleol wedi cyflwyno cyfarwyddyd Erthygl 4 i dynnu hawliau datblygu a ganiateir yn ôl.

Efallai na fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gwaith ei hun, ond dylech gadarnhau’r sefyllfa o ran perchnogaeth a chyfrifoldeb cyn gwneud unrhyw waith addasu neu gynnal a chadw. Gallech fod yn rhannu draeniau, carthffosydd a thyllau archwilio â chymdogion, neu gallai’r awdurdod dŵr perthnasol fod yn berchen arnynt.

Gallai methu â chadarnhau’r manylion hyn neu fethu â chydymffurfio â safonau/deddfwriaeth berthnasol arwain at achos cyfreithiol neu gamau unioni, a chithau’n talu’r gost.

Os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig, bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer unrhyw waith sylweddol, boed yn waith allanol neu’n waith mewnol.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.