Addasu atig

Caniatâd cynllunio

Ni fydd angen caniatâd cynllunio fel rheol. Fodd bynnag, bydd angen caniatâd os byddwch yn ymestyn neu’n newid y lle yn y to ac os bydd yn mynd y tu hwnt i amodau a therfynau penodol.

Caiff gwaith addasu atig ar gyfer eich tŷ ei ystyried yn waith datblygu a ganiateir, nad oes angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar ei gyfer, cyhyd â’i fod yn cydymffurfio â’r amodau a’r terfynau canlynol:

  • Caniateir 40 metr ciwbig o le ychwanegol yn y to ar gyfer tai teras, neu 50 metr ciwbig ar gyfer tai eraill.  
  • Ni cheir adeiladu estyniad atig sy’n mynd y tu hwnt i blân goleddf to presennol y brif ochr sy’n wynebu’r briffordd.
  • Ni ddylid creu unrhyw estyniad sy’n uwch na rhan uchaf y to presennol.
  • Ac eithrio estyniadau ‘hip to gable’, rhaid i bob estyniad i’r to fod o leiaf 20cm o fargod y to presennol.
  • Dylai’r deunyddiau edrych mor debyg ag sy’n bosibl i’r tŷ presennol.  Nid yw UPVC yn dderbyniol, ac eithrio ar gyfer y ffenestri o bosib. Disgwylir i’r estyniadau atig gael eu gorffen â theils, gwaith rendro neu bricwaith i gyfateb â’ch tŷ.  
  • Dylai ffenestri o fewn 10.5 metr i ffin ar ochr goleddf y to fod mewn gwydr wedi’i gymylu neu nad oes modd eu hagor, i warchod preifatrwydd eich cymdogion.
  • Caniateir balconi ‘Juliet’ heb blatfform, nad yw’n ymestyn dros 300mm o’r estyniad, ac nad yw o fewn 10.5 metr i unrhyw ffin gyferbyn ag ochr y tŷ.  Mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw fath arall o falconi, teras ar y to neu feranda.
  • Caniateir estyniadau ‘hip to gable’.
  • Ni chaniateir estyniadau atig mewn ardaloedd cadwraeth, parciau cenedlaethol, ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol neu Safleoedd Treftadaeth y Byd, ac mae’n rhaid i chi wneud cais cynllunio cyn eu hadeiladu.  

Os yw’r adeilad yn un rhestredig dylech ymgynghori gyda’ch awdurdod cynllunio lleol.

* Dylech gofio bod yn rhaid cynnwys unrhyw ychwanegiadau blaenorol at y lle yn y to yn y lwfansau ar gyfer cyfaint, a restrir uchod. Er nad ydych chi efallai wedi creu lle ychwanegol, gallai perchennog blaenorol fod wedi gwneud hynny.

**Mae ardaloedd dynodedig yn cynnwys Parciau Cenedlaethol, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, ardaloedd cadwraeth a Safleoedd Treftadaeth y Byd.

Nodwch: mae’r lwfansau datblygu a ganiateir a ddisgrifir yma’n berthnasol i dai ac nid i fflatiau, maisonettes neu adeiladau eraill. Cliciwch yma i weld cyfarwyddyd ynghylch fflatiau a maisonettes.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.