Portshys

Caniatâd cynllunio

Mae’r rheolau cynllunio ar gyfer portshys yn berthnasol i unrhyw un o ddrysau allanol y tŷ annedd.

Bernir bod ychwanegu portsh at unrhyw un o ddrysau allanol eich tŷ yn waith datblygu a ganiateir, nad oes angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar ei gyfer, os caiff yr amodau a restrir isod eu bodloni:

  1. ni fydd arwynebedd y llawr gwaelod (o’i fesur y tu allan) yn fwy na thri metr sgwâr.
  2. ni fydd unrhyw ran yn uwch na thri metr uwchlaw lefel y ddaear (bydd angen mesur yr uchder yn yr un modd ag y mesurir estyniad i dŷ).
  3. ni fydd unrhyw ran o’r portsh o fewn dau fetr i unrhyw un o ffiniau’r tŷ annedd a’r briffordd.

Nodwch: mae’r lwfansau datblygu a ganiateir a ddisgrifir yma’n berthnasol i dai ac nid i fflatiau, maisonettes neu adeiladau eraill. Cliciwch yma i weld cyfarwyddyd ynghylch fflatiau a maisonettes.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.