Coed a Gwrychoedd

Caniatâd cynllunio

Caiff llawer o goed eu gwarchod gan orchmynion cadw coed, sy’n golygu’n gyffredinol y bydd arnoch angen caniatâd yr Awdurdod Cynllunio Lleol i’w tocio neu’u torri. Yn ogystal, caiff llawer o goed eraill mewn ardaloedd cadwraeth eu rheoli.

Os nad ydych yn siŵr ynghylch statws coed yr ydych yn bwriadu eu tocio neu’u torri (neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch), dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol.

Gellir rheoli defnydd a natur gwrychoedd drwy amodau cynllunio a chyfamodau cyfreithiol.

Ni fydd angen caniatâd arnoch fel rheol i blannu gwrych yn eich gardd, ac nid oes deddfau sy’n nodi pa mor uchel y gallwch adael i’ch gwrych dyfu.

Fodd bynnag, chi fydd yn gyfrifol am ofalu am unrhyw wrych sydd ar eich eiddo a sicrhau nad yw’n niwsans i neb arall.

Os bydd gwrych yn effeithio’n andwyol ar berchnogion/deiliaid eiddo domestig cyfagos, gallent ddwyn achos yn eich erbyn drwy’r system gwyno am wrychoedd neu berthi uchel, a gyflwynwyd gan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003. Mae’r system gwyno yn nodi’r math o wrych dan sylw, a’r effeithiau andwyol sy’n berthnasol iddo. Os ydych yn pryderu am yr effaith y mae gwrych yn ei chael ar eich eiddo, dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i weld a yw’r system gwyno am wrychoedd neu berthi uchel yn berthnasol i’ch amgylchiadau.

Darllenwch mwy am goed a gwrychoedd neu berthi uchel ar wefan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol. (Yn agor mewn ffenest newydd)

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.