Ystafelloedd gwydr

Caniatâd cynllunio

Mae ychwanegu heuldy i'ch tŷ yn cael ei drin yn yr un ffordd ag ychwanegu estyniad un llawr ac mae'r un rheolau yn gymwys.  Ystyrir bod heuldy yn ddatblygiad a ganiateir, lle nad oes angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar ei gyfer, yn amodol ar y terfynau a'r amodau isod:

  • Ni ddylai dros hanner y tir o amgylch y "tŷ gwreiddiol"* gael ei orchuddio gan ystafell wydr
  • Ni ddylai’r tŷ gwydr fod yn uwch na rhan uchaf to'r annedd gwreiddiol
  • Os yw’r ystafell haul o fewn 2 fetr i ffin eich tŷ, nid oes modd i ran uchaf yr ystafell haul fod yn fwy na 3 metr
  • Nid yw ystafelloedd gwydr yn waith datblygu a ganiateir o fewn cwrtil adeilad rhestredig

Maint eich ystafell wydr

  • Ni ddylai hyd ac uchder eich ystafell wydr for yn fwy na 4 metr
  • O ran ystafelloedd gwydr ochr, ni ddylai lled eich ystafell wydr fod yn fwy na hanner lled yr annedd gwreiddiol
  • Mae cyfyngiadau ychwaenegol ar faint ystafelloedd gwydr mewn ardaloedd cadwraeth, parciau cenedlaethol, ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol neu Safleoedd Treftadaeth y Byd.  Mae modd iddynt ymestyn am hyd at 3 metr o ochr yr annedd gwreiddiol a rhaid iddynt gael eu gosod o leiaf 1 metr yn ôl o brif ochr yr annedd gwreiddiol.

Nodwch: mae'r lwfansau datblygiad a ganiateir a ddisgrifir yma yn gymwys i dai ac nid fflatiau, maisonettes nac adeiladau eraill. Mae canllawiau ar fflatiau a maisonettes ar gael yma.

Os bwriedir gwneud gwaith i adeilad rhestredig, efallai y bydd angen caniatâd adeilad rhestredig.

Nodwch, os yw eich datblygiad dros 100 metr sgwâr, y gellir codi taliad Ardoll Seilwaith Cymunedol.

* Ystyr y term "tŷ gwreiddiol" yw’r tŷ fel y cafodd ei adeiladu gyntaf neu fel yr oedd ar 1 Gorffennaf 1948 (os cafodd ei adeiladu cyn y dyddiad hwnnw). Er nad ydych chi efallai wedi adeiladu estyniad i’r tŷ, gallai perchennog blaenorol fod wedi gwneud hynny.

* Mae tir dynodedig yn cynnwys Parciau Cenedlaethol a’r Broads, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, ardaloedd cadwraeth a Safleoedd Treftadaeth y Byd.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.