Dymchwel

Caniatâd cynllunio

Os ydych yn bwriadu dymchwel eich tŷ, rhan o’ch tŷ, neu unrhyw adeiladau allanol, efallai y bydd yn rhaid i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gytuno ar fanylion ynghylch sut yr ydych yn bwriadu gwneud y gwaith dymchwel a sut yr ydych yn bwriadu adfer y safle wedyn.

Bydd angen ichi wneud cais am benderfyniad ffurfiol ynghylch a fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol am gymeradwyo’r manylion hyn cyn ichi ddechrau ar y gwaith dymchwel. Gelwir cais o’r fath yn "gais am gymeradwyaeth ymlaen llaw", a bydd eich Awdurdod Cynllunio Lleol yn gallu egluro beth y mae’n ei olygu.

Adeiladau rhestredig ac adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth

Efallai y bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig neu ganiatâd ardal gadwraeth i ddymchwel adeiladau rhestredig neu adeiladau o fewn ardaloedd cadwraeth.

Dylech drafod hynny â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn gwneud unrhyw benderfyniad i ddymchwel adeiladau mewn lleoliadau sensitif, er mwyn osgoi’r perygl y gallai achos llys gael ei ddwyn yn eich erbyn.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am reolau datblygu a ganiateir.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.