Waliau allanol

Caniatâd cynllunio

Nid oes angen i chi gyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer gwaith atgyweirio, cynnal a chadw nac ar gyfer mân welliannau, fel peintio eich tŷ.

Os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer gwneud unrhyw waith sylweddol y tu mewn neu’r tu allan.

Os ydych yn byw mewn Ardal Gadwraeth, Parc Cenedlaethol, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol neu Safle Treftadaeth y Byd bydd angen i chi gyflwyno cais am ganiatâd cynllunio cyn gosod cladin cerrig, cerrig artiffisial, gro chwipio, rendr, pren, plastig neu deils ar waliau allanol eich cartref.

Y tu allan i’r ardaloedd hyn gallai cladin gael ei osod heb yr angen am ganiatâd cynllunio ymlaen llaw cyn belled â bod y deunyddiau yn debyg i’r rhai a ddefnyddiwyd wrth adeiladu’r tŷ.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.