Ffensys, gatiau a waliau gerddi

Caniatâd cynllunio

Bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio os byddwch am godi ffens, wal neu gât neu ychwanegu atynt, ac:

  • os yw’r ffens, y wal neu’r gât dros 1 metr o uchder ac wrth ymyl priffordd a ddefnyddir gan gerbydau (neu lwybr troed priffordd o’r fath); neu os yw dros 2 fetr o uchder mewn mannau eraill; neu
  • os caiff eich hawl i godi neu newid ffensys, waliau a gatiau ei diddymu gan gyfarwyddyd Erthygl 4 neu amod cynllunio; neu
  • os yw’r ffens, y wal neu’r gât, neu unrhyw ffin arall sydd dan sylw, o fewn cwrtil adeilad rhestredig.

Ni fydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio i dynnu ffens, wal neu gât i lawr, neu newid neu wella ffens, wal neu gât bresennol (ni waeth pa mor uchel ydynt) os na fyddwch yn cynyddu eu huchder. Mewn ardal gadwraeth, fodd bynnag, efallai y bydd angen caniatâd ardal gadwraeth arnoch i dynnu ffens, wal neu gât i lawr.

Ni fydd angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer gwrychoedd ar y cyfan, ond os oes amod cynllunio neu gyfamod yn cyfyngu ar waith plannu (er enghraifft, ar ystadau "cynllun agored" neu mewn man lle gellid blocio gallu gyrrwr i weld), efallai y bydd angen caniatâd cynllunio a/neu ganiatâd arall arnoch.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.