Ffliwiau, simneiau neu bibelli carthion ac awyr

Caniatâd cynllunio

Caiff gwaith gosod neu newid ffliw, simnai neu bibell garthion ac awyru allanol newydd sbon, neu waith gosod rhai newydd yn lle hen rai ei ystyried fel rheol yn waith datblygu a ganiateir, nad oes angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer os caiff yr amodau a restrir isod eu bodloni:

  • Gallwch osod neu addasu simnai ar eich tŷ neu osod simnai newydd yn lle hen un heb orfod gwneud cais am ganiatâd cynllunio os nad yw'n ymestyn allan fwy na metr o ran uchaf y to.
  • Os ydych yn byw mewn ardal gadwraeth, parc cenedlaethol, ardal o harddwch naturiol eithriadol neu Safle Treftadaeth y Byd, bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer gosod, addasu neu symud simnai neu osod simnai newydd yn lle hen un.
  • Os yw’r adeilad wedi’i restru neu os yw mewn ardal ddynodedig, byddai’n ddoeth ymgynghori â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn gosod ffliw, hyd yn oed os gallwch fanteisio ar hawliau datblygu a ganiateir.

Nodwch: mae’r lwfansau datblygu a ganiateir a ddisgrifir yma’n berthnasol i dai ac nid i fflatiau, maisonettes neu adeiladau eraill. Cliciwch yma i weld cyfarwyddyd ynghylch fflatiau a maisonettes.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.