Addasu garej

Caniatâd cynllunio

Nid oes angen caniatâd cynllunio fel arfer, cyn belled â bod y gwaith yn waith mewnol ac nad yw'n golygu cynyddu maint yr adeilad.

O bryd i'w gilydd gallai hawliau datblygu a ganiateir rhai eiddo fod wedi'u gwaredu o ran addasu garejys. Dylech gysylltu â'ch awdurdod cynllunio lleol cyn bwrw ati â'r gwaith, ac yn arbennig os ydych yn byw ar ddatblygiad tai newydd neu mewn ardal gadwraeth.

Lle cynigir gwneud gwaith i adeilad rhestredig, efallai y bydd angen caniatâd adeilad rhestredig.

Noder: mae'r trefniadau o ran datblygiadau a ganiateir a amlinellir yma yn berthnasol i dai ac nid ydynt yn berthnasol i fflatiau, fflatiau deulawr nac adeiladau eraill. Cewch weld canllawiau ynghylch fflatiau a fflatiau deulawr yma.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.