Addurniadau gatiau

Caniatâd cynllunio

Dylech gofio bod y rheolau sy’n berthnasol i byst gât addurnol yr un fath â’r rheolau sy’n berthnasol i ddulliau amgáu eraill - ffensys, waliau a gatiau.

Bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio os byddwch am godi ffens, wal neu gât neu ychwanegu atynt, ac:

  • os yw’r ffens, y wal neu’r gât dros 1 metr o uchder ac wrth ymyl priffordd a ddefnyddir gan gerbydau (neu lwybr troed priffordd o’r fath); neu os yw dros 2 fetr o uchder mewn mannau eraill; neu
  • os caiff eich hawl i godi neu newid ffensys, waliau a gatiau ei diddymu gan gyfarwyddyd Erthygl 4 neu amod cynllunio; neu
  • os yw eich tŷ yn adeilad rhestredig neu mewn cwrtil adeilad rhestredig; neu
  • os yw’r ffens, y wal neu’r gât, neu unrhyw ffin arall sydd dan sylw, yn creu ffin ag adeilad rhestredig cyfagos neu’i gwrtil.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.