Goleuadau

Caniatâd cynllunio

Nid yw systemau rheoli cynllunio’n berthnasol i olau ynddo’i hun a ffitiadau golau domestig bach.

Er hynny, os ydych yn bwriadu gosod goleuadau allanol at ddibenion diogelwch neu ddibenion eraill, dylech sicrhau nad yw tanbeidrwydd a chyfeiriad y golau’n aflonyddu ar eraill. Mae llawer o bobl yn dioddef aflonyddwch eithafol oherwydd golau gormodol neu olau a ddyluniwyd yn wael.

Dylech sicrhau NA chaiff pelydrau golau eu cyfeirio’n uniongyrchol at ffenestri tai eraill. Dylid addasu goleuadau diogelwch sy’n cynnwys synwyryddion is-goch goddefol (PIR) a/neu ddyfeisiau amseru, er mwyn lleihau gymaint ag y bo modd y niwsans a achosir i gymdogion, ac er mwyn eu gosod ar lefel sy’n golygu na chânt eu deffro gan draffig neu gerddwyr sy’n mynd heibio i’ch eiddo.

Gallai cymydog fynd â chi i’r llys os byddwch yn esgeulus neu’n achosi niwsans.

Os yw eich eiddo yn adeilad rhestredig, dylech ymgynghori bob amser â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.