Adeiladau allan

Rheoliadau Adeiladu - Cyflwyniad

Os byddwch am godi adeiladau bach sydd ar eu pen eu hunain, megis sied neu hafdy yn eich gardd, ni fydd rheoliadau adeiladu yn berthnasol fel rheol os yw arwynebedd llawr yr adeilad yn llai na 15 metr sgwâr ac os NAD yw’n cynnwys lle cysgu.

Os yw arwynebedd llawr yr adeilad rhwng 15 metr sgwâr a 30 metr sgwâr, ni fydd angen fel rheol ichi wneud cais am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu os NAD yw’r adeilad yn cynnwys lle cysgu, ac os yw naill ai o leiaf un metr o unrhyw ffin neu os yw wedi’i adeiladu’n sylweddol o ddeunyddiau nad ydynt yn llosgi.

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth gyffredinol ichi i’ch helpu i gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu pan fyddwch yn codi adeilad allan newydd o fewn ffiniau eiddo presennol, megis:

  • garej neu borth ceir
  • hafdy neu sied
  • tŷ gwydr.

Fel rheol, byddai angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu i godi garej newydd sydd ynghlwm wrth gartref presennol.

Fel rheol, ni fyddai angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu i godi porth ceir newydd sydd ynghlwm wrth gartref presennol (ac y mae o leiaf dwy ochr iddo’n agored), os yw arwynebedd ei lawr yn llai na 30 metr sgwâr.

Fel rheol, ni fyddai angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu i godi garej sydd ar ei phen ei hun ac y mae arwynebedd ei llawr yn llai na 30 metr sgwâr:

  • os yw arwynebedd llawr y garej sydd ar ei phen ei hun yn llai na 15 metr sgwâr
  • os yw arwynebedd llawr y garej rhwng 15 metr sgwâr a 30 metr sgwâr, cyhyd â bod y garej o leiaf un metr o unrhyw ffin, neu’i bod wedi’i hadeiladu’n sylweddol o ddeunyddiau nad ydynt yn llosgi.

Os ydych am addasu garej sy’n rhan annatod o’r tŷ neu sydd ynghlwm wrtho i’w defnyddio’n lle y gellir byw ynddo, bydd rheoliadau adeiladu fel rheol yn berthnasol. Cliciwch yma i weld gwybodaeth benodol am addasu garej.

Mewn llawer o achosion, bydd y strwythurau hyn wedi eu heithrio rhag gorfod cael cymeradwyaeth dan y Rheoliadau Adeiladu os byddant yn bodloni rhai meini prawf ar gyfer eithrio.

Os yw’r Rheoliadau yn berthnasol i’r adeilad, rhaid iddo gael ei godi i safonau rhesymol.

Mae’r tudalennau canlynol yn awgrymu rhai o’r elfennau y mae angen fel rheol iddynt fodloni gofynion y Rheoliadau pan fyddwch yn codi adeilad allan:

  • Sylfeini
  • Waliau islaw lefel y ddaear
  • Llawr

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.