Adeiladau allan

Rheoliadau Adeiladu - Llawr

Trosolwg

Bydd angen i lawr ddarparu ar gyfer un neu ragor o’r swyddogaethau canlynol:

  • Cynnal yn strwythurol gynnwys a defnyddwyr yr ystafell a phwysau’r llawr ei hun; ac
  • Os yw’n llawr gwaelod, gwrthsefyll:
    • Lleithder o’r ddaear; a
    • Phrosesau colli gwres (inswleiddio thermol).

Bydd adeiladwaith llawr gwaelod yn un o dri math cyffredinol:

  • Llawr concrit solet, sy’n gorffwys ar y ddaear
  • Llawr pren crog
  • Llawr concrit crog.

Garej

Yn gyffredinol, bydd llawr nodweddiadol ar gyfer garej yn cynnwys craidd caled, tywod llenwi, croen atal lleithder, a choncrit. Ystyrir ei bod yn arfer da gosod rhwyll atgyfnerthu yn y concrit, oherwydd gall hynny leihau’r perygl iddo gracio dan lwyth (pwysau) cerbyd.  Ni fydd angen inswleiddio’r llawr fel rheol.

Adeiladau storio, rhandai a hafdai

Gall y lloriau yn y mathau hyn o adeiladau fod yn un o’r tri math cyffredinol a amlinellir uchod. Bydd yr union fanyleb ar gyfer y llawr yn dibynnu ar sut y bwriedir defnyddio’r adeilad a ph’un a fwriedir ei wresogi. Gellir cael gafael ar ragor o wybodaeth am bob math o lawr yn yr adran ar loriau ar gyfer estyniadau.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.