Patio a lôn y tŷ

Caniatâd cynllunio

Os ydych yn bwriadu gosod neu ailosod wyneb caled o flaen eich tŷ, rhaid i chi ddefnyddio deunyddiau athraidd neu hydraidd; neu rhaid cyfeirio dŵr wyneb o arwyneb caled anhydraidd, fel concrit, i arwyneb athraidd neu hydraidd o flaen eich cartref.

Gallwch ailosod neu drwsio ardal fach, hyd at 5 metr sgwâr, o wyneb caled sydd eisoes yn bodoli heb ddefnyddio deunyddiau athraidd neu hydraidd - er enghraifft i drwsio tyllau yn lôn y tŷ, neu ailosod slabiau mewn patio sydd eisoes yn bodoli.

Gallai fod angen caniatâd cynllunio ar waith sylweddol a wneir i godi cloddiau neu greu terasau er mwyn cynnal arwyneb caled.

Os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig, bydd angen i chi wneud cais cynllunio i osod arwyneb caled.

Nodwch: mae’r lwfansau datblygu a ganiateir a ddisgrifir yma’n berthnasol i dai ac nid i fflatiau, maisonettes neu adeiladau eraill. Cliciwch yma i weld cyfarwyddyd ynghylch fflatiau a maisonettes.


Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.