To

Caniatâd cynllunio

Fel rheol, ni fydd angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio i ail-doi eich tŷ neu osod ffenestri to ynddo.

Mae’r rheolau datblygu a ganiateir yn caniatáu newidiadau i’r to heb fod angen caniatâd cynllunio, cyhyd â’u bod yn cydymffurfio â’r amodau a’r terfynau a restrir isod:

  • Ni chaiff y gwaith o addasu’r to ymestyn dros 150 milimedr y tu hwnt i ymyl presennol plân y to.
  • Ni ddylai unrhyw newid fod yn uwch na rhan uchaf y to.
  • Rhaid i ffenestri ochr fod mewn gwydr cymylog, heb fedru eu hagor, os ydynt wedi’u gosod ar ochr ty sydd o fewn 10.5 metr if fin ochr y tŷ
  • Rhaid i’r deunyddiau fod mor debyg ag sy’n bosibl i’ch to presennol
  • Ni chaniateir goleuadau to mewn ardaloedd cadwraeth, parciau cenedlaethol, ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol na Safleoedd Treftadaeth y Byd.
  • Mae gan y drefn gwaith datblygu a ganiateir ar gyfer paneli solar derfynau gwahanol ar gyfer elfennau ymestynnol ac ardaloedd a warchodir.

Paneli solar: Cliciwch yma i weld cyfarwyddyd ynghylch y drefn gynllunio a’r drefn rheoliadau adeiladu ar gyfer paneli solar.

Nodwch: mae’r lwfansau datblygu a ganiateir a ddisgrifir yma’n berthnasol i dai ac nid i fflatiau, maisonettes neu adeiladau eraill. Cliciwch yma i weld cyfarwyddyd ynghylch fflatiau a maisonettes.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.