Antenâu lloeren, teledu a radio

Caniatâd cynllunio

Cyn ichi brynu neu rentu antena, gofynnwch a oes arnoch angen caniatâd cynllunio, caniatâd adeilad rhestredig, neu ganiatâd gan y landlord neu’r perchennog. Chi fydd yn gyfrifol am osod antenâu yn y lle priodol.

Caiff y drefn o ran caniatâd cynllunio a’r drefn o ran gwaith datblygu a ganiateir ar gyfer antenâu eu dangos isod. Gallwch hefyd droi at ein cyfarwyddyd arfer da ynghylch gosod antena (sy’n cynnwys cyngor atodol ynghylch hynny).

Dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (fel y’i diwygiwyd), cewch ganiatâd cyffredinol i osod antena sydd hyd at faint penodol ar eiddo, heb fod angen caniatâd cynllunio. Bydd y caniatâd cyffredinol hwn yn dibynnu ar y math o dŷ yr ydych yn byw ynddo a’r ardal. Gall eich Awdurdod Cynllunio Lleol roi mwy o gyngor ichi.

Ceir rhestr termau isod.

Oni bai bod eich tŷ (neu’r adeilad yr ydych yn byw ynddo) mewn ardal ddynodedig, ni fydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio i osod antena ar eich eiddo, cyhyd â’ch bod yn cydymffurfio â’r amodau canlynol:

  • ni fydd mwy na dwy antena ar yr eiddo’n gyffredinol. (Gallai’r rheini fod ar du blaen neu du cefn yr adeilad, ar y to, yn sownd wrth y simnai neu yn yr ardd);
  • os byddwch yn gosod un antena, ni fydd yn fwy na 100 centimetr o faint ar hyd unrhyw linell syth (heb gynnwys unrhyw elfen borthi ymestynnol, ymyl cryfhau, offer gosod a bracedi);
  • os byddwch yn gosod dwy antena, ni fydd un yn fwy na 100 centimetr o faint ar hyd unrhyw linell syth ac ni fydd y llall yn fwy na 60 centimetr o faint ar hyd unrhyw linell syth (heb gynnwys unrhyw elfen borthi ymestynnol, ymyl cryfhau, offer gosod a bracedi);
  • ni fydd capasiti ciwbig pob antena unigol yn fwy na 35 litr;
  • ni fydd antena sydd wedi’i rhoi’n sownd wrth gorn simnai yn fwy na 60 centimetr o faint ar hyd unrhyw linell syth;
  • os bydd antena wedi’i gosod ar y to, ni fydd yn ymestyn uwchlaw’r to oni bai y ceir corn simnai. Os felly, ni ddylai’r antena ymestyn mwy na 60 centimetr uwchlaw rhan uchaf y to, neu uwchlaw rhan uchaf y corn simnai, pa bynnag un sydd isaf.

Adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth, parciau cenedlaethol, ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol neu Safleoedd Treftadaeth y Byd

Os yw eich adeilad mewn ardal gadwraeth, parc cenedlaethol, ardal o harddwch naturiol eithriadol neu Safle Treftadaeth y Byd, ni fydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio i osod antena ar eich eiddo, cyhyd â’ch bod yn cydymffurfio â’r amodau canlynol:

  • ni chaiff antena ei gosod ar simnai, wal neu oleddf to sy’n wynebu ffordd ac sy’n amlwg o’r ffordd. (Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch am gyngor gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.)
  • nid yw’r adeilad yn uwch na 15 metr.

Bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw waith nad yw’n bodloni’r holl ofynion hyn

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.