Boeleri a systemau gwresogi

Caniatâd cynllunio

Nid oes angen caniatâd cynllunio fel rheol pan fyddwch yn gosod boeler neu system wresogi newydd sbon neu’n rhoi boeler neu system wresogi newydd yn lle hen un, os yw’r gwaith i gyd yn waith mewnol. Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig dylech ymgynghori â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol.
Os oes angen gosod ffliw y tu allan, bydd fel rheol yn waith datblygu a ganiateir os caiff yr amodau a restrir isod eu bodloni.

  • Caiff ffliwiau ar du cefn neu ar dalcen yr adeilad eu caniatáu, ar yr amod nad ydynt dros un metr yn uwch na rhan uchaf y to
  • Os yw’r adeilad wedi’i restru neu os yw mewn ardal ddynodedig, byddai’n ddoeth ymgynghori â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn gosod ffliw, hyd yn oed os gallwch fanteisio ar hawliau datblygu a ganiateir. Mae’n debygol hefyd y bydd angen caniatâd ar gyfer newidiadau mewnol
  • Mewn ardal gadwraeth neu mewn Safle Treftadaeth y Byd, ni ddylid gosod y ffliw ar brif ochr neu ar dalcen yr adeilad pe bai modd ei gweld o briffordd.

Darllen mwy am y drefn gynllunio ac estyniadau.
Darllen mwy am y drefn gynllunio ac adeiladau allan.

Os oes ar y prosiect angen adeilad allan hefyd i storio tanwydd neu offer cysylltiedig, bydd y rheolau sy’n berthnasol i’r adeilad hwnnw yr un fath â’r rhai sy’n berthnasol i estyniadau eraill ac adeiladau allan mewn gerddi.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.