Paneli Solar

Caniatâd cynllunio

Paneli solar a roddir ar doeau a waliau

Mewn llawer o achosion mae’n debygol y bydd gwaith gosod paneli solar ar do un tŷ annedd yn cael ei ystyried yn waith datblygu a ganiateir dan gyfraith cynllunio, heb fod angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar ei gyfer.

Fodd bynnag, ceir amodau ac eithriadau pwysig y mae’n rhaid eu parchu

Mae’r hawliau datblygu a ganiateir hyn yn berthnasol i dai. Os ydych yn byw mewn fflat ac yn ystyried gosod paneli solar, fe’ch cynghorir i gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol i ofyn am gyfarwyddyd.

Mae’r amodau canlynol yn berthnasol i baneli solar a roddir ar doeau a waliau:

 • Cyhyd ag y bo’n ymarferol, dylid lleoli’r paneli mewn man sy’n golygu eu bod yn cael cyn lleied o effaith ag sy’n bosibl ar yr adeilad a harddwch yr ardal.
 • Dylid eu tynnu i ffwrdd cyn gynted ag sy’n bosibl pan na fydd eu hangen mwyach i ficrogynhyrchu ynni.
 • Ni ddylid gosod paneli uwchlaw llinell y crib, ac ni ddylent ymestyn ymhellach na 200mm o arwyneb y to neu’r wal.
 • Os yw eich eiddo yn adeilad rhestredig, mae’n debygol y bydd angen gwneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig ar gyfer y gwaith gosod, hyd yn oed lle nad oes angen caniatâd cynllunio.
 • Os yw eich eiddo mewn ardal gadwraeth neu Safle Treftadaeth y Byd, bydd angen caniatâd cynllunio os bwriedir gosod paneli ar waliau prif ochr neu dalcen yr adeilad ac os bydd modd eu gweld o’r briffordd. Os bwriedir gosod paneli ar adeilad yn eich gardd neu’ch tir, dylech sicrhau nad oes modd eu gweld o’r briffordd.

Paneli solar sy’n sefyll ar eu pen eu hunain

Mae paneli solar sy’n sefyll ar eu pen eu hunain yn waith datblygu a ganiateir, cyhyd â’u bod yn cydymffurfio â’r amodau canlynol:

 • Dim ond un panel solar sy’n sefyll ar ei ben ei hun a ganiateir.
 • Ni all unrhyw ran o’r panel fod yn uwch na 4 metr.
 • Os yw’r panel o fewn 5 metr i ffin yr eiddo, ni all fod yn uwch na 2 fetr.
 • Ni ddylai’r panel fod o fewn 5 metr i’r briffordd.
 • Ni all unrhyw un o fesuriadau’r panel fod yn fwy na 3 metr (gan gynnwys y strwythur y mae’r panel wedi’i osod ynddo).
 • Ni chaiff arwynebedd y panel fod yn fwy na 9 metr sgwâr.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.