Paneli solar (annomestig)

Caniatâd cynllunio

Fel arfer mae gosod paneli solar ar dir annomestig yn debyg o gael ei ystyried yn 'ddatblygiad a ganiateir' ac ni fydd angen gwneud cais i'r cyngor am ganiatâd cynllunio. Serch hynny, mae cyfyngiadau ac amodau pwysig y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn elwa o'r hawliau datblygu a ganiateir (gweler isod).

Mae tir annomestig at ddibenion yr hawliau datblygu a ganiateir hyn yn eang ac fe all gynnwys busnesau ac adeiladau cymunedol. Mae hawliau datblygu a ganiateir hefyd ar gael ar gyfer eiddo domestig, ac mae manylion i'w canfod yma.

Efallai y byddwch yn dymuno trafod gyda'r awdurdod cynllunio lleol yn eich ardal i weld a fydd yr holl gyfyngiadau yn cael eu bodloni.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.