Warysau ac adeiladau diwydiannol

Caniatâd cynllunio

Bydd angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio bron bob amser i adeiladu safle newydd. Bydd y cynllun datblygu ar gyfer eich ardal yn rhoi rhyw arwydd ichi ynghylch p’un a yw eich cynnig yn debygol o fod yn dderbyniol. Byddai’n werth siarad â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn cyflwyno cais, felly.

Efallai na fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer codi estyniadau bach i warysau ac adeiladau diwydiannol, gan gynnwys adeiladau ychwanegol o fewn y cwrtil.

Ni fydd angen caniatâd cynllunio fel rheol os yw eich estyniad:

  • Yn llai na 1,000 metr sgwâr o ran arwynebedd y llawr,
  • Yn llai na 25 y cant o gyfaint yr adeilad gwreiddiol,
  • Yn is nag uchder yr adeilad gwreiddiol.

Os byddwch yn ymestyn neu’n newid adeilad rhestredig neu adeilad mewn ardal gadwraeth, efallai y bydd angen caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth arnoch yn ogystal â chaniatâd cynllunio, cyn bwrw ymlaen ag unrhyw waith.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.