Nenfydau a lloriau

Caniatâd cynllunio

Nid oes angen caniatâd cynllunio’n gyffredinol pan fyddwch yn gosod llawr neu nenfwd newydd yn lle hen un. Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.