Newid defnydd

Caniatâd cynllunio - dosbarthiadau defnydd

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 (fel y’i diwygiwyd) yn rhoi’r gwahanol fathau o ddefnydd tir ac adeiladau mewn amryw gategorïau a elwir yn 'Ddosbarthiadau Defnydd'.

Mae’r rhestr ganlynol yn awgrymu’r gwahanol fathau o ddefnydd a all berthyn i bob dosbarth defnydd. Dylech nodi mai canllaw yn unig yw hwn ac mai mater i Awdurdodau Cynllunio Lleol yn y lle cyntaf yw penderfynu i ba ddosbarth y mae defnydd penodol yn perthyn, yn dibynnu ar amgylchiadau unigol pob achos.

 • A1 Siopau – Siopau, warysau manwerthu, siopau trin gwallt, trefnwyr angladdau, swyddfeydd teithio a thocynnau, swyddfeydd post (ond nid swyddfeydd didoli), siopau anifeiliaid anwes, siopau brechdanau, ystafelloedd arddangos, siopau hurio domestig, siopau glanhau dillad a chaffis rhyngrwyd.
 • A2 Gwasanaethau ariannol a phroffesiynol –Gwasanaethau ariannol megis banciau a chymdeithasau adeiladu, gwasanaethau proffesiynol (heblaw gwasanaethau iechyd a meddygol) gan gynnwys swyddfeydd gwerthu tai, asiantaethau cyflogaeth a swyddfeydd betio.
 • A3 Bwyd a diod – Lleoedd gwerthu bwyd a diod sydd i’w bwyta/yfed ar y safle – tai bwyta, siopau byrbrydau a chaffis, lleoedd yfed a lleoedd gwerthu cludfwyd.
 • B1 Busnes – Swyddfeydd (heblaw’r rhai sy’n perthyn i ddosbarth A2), gwaith ymchwil a datblygu’n ymwneud â nwyddau a phrosesau, diwydiant ysgafn sy’n briodol mewn ardal breswyl.
 • B2 Diwydiant cyffredinol – Defnyddir ar gyfer proses ddiwydiannol heblaw un sy’n perthyn i ddosbarthB1 (ac eithrio gwaith llosgi, gwaith trin â chemegion, gwaith tirlenwi neu wastraff peryglus).
 • B8 Gwasanaethau storio neu ddosbarthu – Mae’r dosbarth hwn yn cynnwys gwasanaethau storio yn yr awyr agored.
 • C1 Gwestai – Gwestai a gwestai bach lle na chaiff unrhyw ofal sylweddol ei ddarparu (nid yw’n cynnwys hosteli).
 • C2 Sefydliadau preswyl – Cartrefi gofal preswyl, ysbytai, cartrefi nyrsio, ysgolion preswyl, colegau a chanolfannau hyfforddi preswyl.
 • C2A Sefydliad preswyl diogel – Defnyddir i ddarparu llety preswyl diogel, a allai fod yn garchar, yn sefydliad troseddwyr ifanc, yn ganolfan gadw, yn ganolfan hyfforddi ddiogel, yn ddalfa, yn ganolfan gadw tymor byr, yn ysbyty diogel, yn llety diogel awdurdod lleol neu’n farics milwrol.
 • C3 Tai annedd – mae’r dosbarth hyn wedi’i rannu’n dair rhan:
  • C3(a) dosbarth sy’n darparu ar gyfer person unigol neu deulu (pâr boed yn briod neu beidio, gydag aelodau teulu’r naill aelod o’r pâr i’w drin fel aelod o deulu’r llall), cyflogwr a rhai gweithwyr domestig penodol (fel au pair, nani, nyrs, athrawes gartref, gwas, chauffeur, garddwr, ysgrifennydd neu gynorthwyydd personol), gofalwr a’r person sy’n derbyn gofal a rhiant maeth a phlentyn maeth.
  • C3(b) hyd at chwech o bobl yn byw gyda’i gilydd fel un aelwyd ac sy’n derbyn gofal e.e. cynlluniau tai â chymorth, fel y rheini a ddarperir i bobl ag anableddau neu broblemau iechyd meddwl.
  • C3(c) mae’r dosbarth hwn yn darparu ar gyfer grwpiau o bobl (hyd at 6) sy’n byw gyda’i gilydd fel un aelwyd nad ydynt yn perthyn i ddiffiniad C4 o HMO e.e. gallai cymuned grefyddol fach a pherchennog cartref sy’n byw gyda lodjar berthyn i’r categori hwn.
 • C4 - Tai Amlfeddiannaeth - tai neu fflatiau bach a rennir rhwng tri a chwech o unigolion sydd heb gysylltiad na pherthynas â’i gilydd, fel eu unig neu brif annedd, gan rannu’r amwynderau sylfaenol er enghraifft cegin ac ystafell ymolchi.  At bwrpas Dosbarth C4, yr un yw ystyr ‘tŷ amlfeddiannaeth’ â’r ystyr yn adran 254 Deddf Dai 20045 ac nid yw’n cynnwys bloc o fflatiau sydd wedi’i drosi a ddisgrifir yn adran 257 Deddf Dai 2004.
 • D1 Sefydliadau nad ydynt yn rhai preswyl – Clinigau, canolfannau iechyd, crèches, meithrinfeydd dydd, canolfannau dydd, ysgolion, orielau celf (heblaw rhai sy’n gwerthu neu’n hurio), amgueddfeydd, llyfrgelloedd, neuaddau, addoldai, neuaddau eglwysi, llysoedd barn, canolfannau addysg a hyfforddiant nad ydynt yn rhai preswyl.
 • D2 Mannau ymgynnull a hamdden – Sinemâu, neuaddau cyngerdd a cherddoriaeth, casinos, neuaddau bingo a dawnsio, pyllau nofio, canolfannau sglefrio, campfeydd neu ardaloedd ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau hamdden dan do ac yn yr awyr agored (heblaw chwaraeon moduron neu weithgareddau lle caiff gynnau eu defnyddio).
 • Defnydd unigryw – Nid yw rhai mathau o ddefnydd yn perthyn i’r un dosbarth defnydd, a chânt eu hystyried yn unigryw.Mae'r mathau hynny o ddefnydd yn cynnwys: theatrau, hosteli lle na chaiff unrhyw ofal sylweddol ei ddarparu, iardiau sborion, gorsafoedd petrol a siopau sy’n gwerthu a/neu’n arddangos cerbydau modur, clybiau warysau manwerthu, clybiau nos, lleoedd golchi dillad, busnesau tacsis a chanolfannau peiriannau chwarae.

Cyn trafod prydles neu brynu eiddo ar gyfer eich busnes, dylech gadarnhau a oes angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer y defnydd y bwriadwch ei wneud o’r safle, ac os felly, beth yw eich gobeithion o gael y caniatâd hwnnw.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.