Newid defnydd

Newidiadau defnydd nad oes angen caniatâd cynllunio ar eu cyfer

Mewn llawer o achosion yn cynnwys mathau tebyg o ddefnydd nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer newid y defnydd o adeilad neu dir. Nid oes angen caniatâd cynllunio os yw'r defnydd presennol a'r defnydd arfaethedig o fewn yr un 'dosbarth', neu os yw Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 yn pennu bod newid dosbarth i ddosbarth arall yn cael ei ganiatáu (gweler y tabl isod).

Er enghraifft, gallai siop trin gwallt gael ei newid i siop esgidiau heb ganiatâd gan fod defnydd o'r fath o fewn yr un 'dosbarth', a gallai bwyty newid i siop neu asiantaeth dai gan fod y Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd yn caniatáu newid o'r fath heb yr angen am ganiatâd cynllunio.

Mae'n debygol y bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer y rhan fwyaf o waith adeiladu allanol sydd ynghlwm wrth newid defnydd

O I
A2 (gwasanaethau ariannol a phroffesiynol) lle y mae gan safle ffenestr arddangos ar lefel y llawr. A1 (Siop)
A3 (bwyd a diod) A1 neu A2
B1 (busnes) (cyfyngir ar y caniatâd i newid defnydd sy'n gysylltiedig â hyd at 500 metr sgwâr o ofod llawr) B8 (storio a dosbarthu)
B2 (Diwydiant cyffredinol) B1 (Busnes)
B2 (diwydiannol cyffredinol) (cyfyngir ar y caniatâd i newid defnydd sy'n gysylltiedig â hyd at 500 metr sgwâr o ofod llawr) B8 (storio a dosbarthu)
B8 (storio a dosbarthu) (cyfyngir ar y caniatâd i newid defnydd sy'n gysylltiedig â hyd at 500 metr sgwâr o ofod) B1 (Busnes)
C4 (tai amlfeddiannaeth) C3 (tŷ annedd)
Sui Generis - Ystafelloedd arddangos ceir yn unig A1 (Siop)

Yn ogystal, nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer newid defnydd o dan yr amgylchiadau canlynol:

  • o A1 neu A2 i A1 ynghyd â fflat unigol uwchben;
  • o A2 i A2 ynghyd â fflat unigol uwchben.

Mae modd gwyrdroi'r newidiadau hyn heb gais ar yr amod yr arferai'r rhan sydd bellach yn fflat gael ei ddefnyddio at ddefnydd A1 neu A2 cyn hynny.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.