Beth i'w wneud nesaf

Dechrau ar eich gwaith adeiladu

Fel rheol dylai fod modd gwneud penderfyniad pendant ynghylch a yw eich prosiect yn un a ganiateir ai peidio. Cofiwch, rhaid i’ch cynnig basio POB UN o’r profion angenrheidiol cyn y gellir barnu ei fod yn waith datblygu a ganiateir. Byddai’n ddefnyddiol rhoi tic wrth ymyl yr amodau a’r terfynau wrth ichi fynd drwyddynt.

Dylech ofyn i’ch Awdurdod Cynllunio Lleol a oes unrhyw hawliau datblygu a ganiateir wedi eu tynnu’n ôl gan yr hyn a elwir yn gyfarwyddiadau Erthygl 4, ac a oes angen caniatadau eraill megis caniatâd adeilad rhestredig. Cofiwch hefyd y bydd y drefn rheoli adeiladu yn berthnasol i lawer o brosiectau, p’un a oes angen caniatâd cynllunio ai peidio.

Os bydd eich prosiect yn pasio’r profion datblygu a ganiateir, ni fydd angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio a gallech benderfynu bwrw ymlaen â’ch prosiect. Cyn dechrau ar y gwaith, byddem yn eich cynghori’n gryf i ofyn am gyfarwyddyd gan eich Awdurdod Cynllunio Lleol a’ch Corff Rheoli Adeiladu, a gofyn am gyngor proffesiynol lle bo’n briodol.

Cliciwch yma i ddarllen gwybodaeth bwysig am eich cyfrifoldebau cyn dechrau ar y gwaith.