Siopau

Rwyf am newid fy eiddo preswyl yn siop

Caniatâd cynllunio

Byddai angen caniatâd cynllunio ar gyfer y newid defnydd hwn, a fyddai’n newid o bwys, oherwydd mae’r defnydd newydd arfaethedig yn perthyn i ddosbarth defnydd gwahanol o fewn y system gynllunio.

Mae gan y rhan fwyaf o awdurdodau lleol ardaloedd siopa neu ardaloedd masnachol dynodedig yn eu polisïau cynllunio, lle gallent ystyried bod newid defnydd o’r fath yn addas. Mae’n debyg y bydd yn anodd iawn cael caniatâd y tu allan i’r ardaloedd hyn, er enghraifft, mewn ardal sy’n ardal breswyl yn ei chyfanrwydd.

Er na fydd angen caniatâd cyn i’r gwaith ddechrau, os gwrthodir rhoi caniatâd bydd yn rhaid dadwneud y gwaith, a gallai’r awdurdod gymryd camau gorfodi ffurfiol yng nghyswllt y newid defnydd a gyflawnwyd heb ganiatâd cynllunio.

Efallai hefyd y bydd arnoch angen caniatâd y landlord neu’r tirfeddiannwr.

Cliciwch yma i ddarllen y cyfarwyddyd ynghylch dosbarthiadau defnydd yn y drefn gynllunio.

Rheoliadau Adeiladu

Mae’r rheoliadau yn diffinio bod addasu cartref yn siop yn ‘newid defnydd o bwys’, ac maent yn nodi’r gofynion y bydd yn rhaid i’r adeilad, neu ran berthnasol yr adeilad, gydymffurfio â nhw o ganlyniad i’r newid defnydd hwnnw.

Mae’r gofynion penodol yn cynnwys rhai sy’n ymwneud â dianc o’r adeilad a materion eraill sy’n ymwneud â thân, hylendid, arbed ynni, mynediad i adeiladau a’r defnydd a wneir ohonynt.

Felly, efallai y bydd angen uwchraddio’r adeilad er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r gofynion penodol.

Yn ogystal, dylech gysylltu â’r awdurdod tân lleol, sef yr Awdurdod Unedol fel rheol, i weld pa ddeddfwriaeth ynghylch diogelwch tân a fydd mewn grym ac a fydd yn berthnasol pan fydd yr adeilad yn cael ei ddefnyddio.

Ymwadiad

Canllaw rhagarweiniol yw hwn, ac nid yw’n ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth gyfreithiol. Mae’r arweiniad yn ymwneud â’r drefn gynllunio ar gyfer Cymru. Gall y polisi yn Lloegr fod yn wahanol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol.

Darllenwch yr ymwadiad llawn.