Caniatâd Cynllunio

Hawliau datblygu a ganiateir

Gallwch wneud rhai mathau o fân newidiadau i’ch tŷ heb fod angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio. Caiff y rhain eu galw’n “hawliau datblygu a ganiateir”, a chânt eu disgrifio yn y canllaw hwn. Maent yn deillio o ganiatâd cynllunio cyffredinol a roddir nid gan yr awdurdod lleol ond gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Dylech gofio nad yw’r hawliau datblygu a ganiateir sy’n berthnasol i lawer o brosiectau cyffredin ar gyfer tai yn berthnasol i fflatiau, maisonettes neu adeiladau eraill.

Mewn rhai ardaloedd o'r wlad, a elwir yn gyffredinol yn 'ardaloedd dynodedig', mae hawliau datblygu a ganiateir yn fwy cyfyngedig. Os ydych yn byw mewn Ardal Gadwraeth, Parc Cenedlaethol neu Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer rhai mathau penodol o waith nad oes angen gwneud cais ar eu cyfer mewn ardaloedd eraill.

Ceir gwahanol ofynion hefyd os yw'r eiddo yn adeilad rhestredig.

Cyngor cyffredinol y Porth Cynllunio yw y dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol a thrafod eich cynnig cyn i unrhyw waith ddechrau. Bydd yr awdurdod yn gallu sôn wrthych am unrhyw reswm pam y gellid gwrthod caniatáu’r datblygiad, a bydd yn gallu dweud wrthych a oes angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer rhan o’r gwaith neu’r gwaith i gyd.

Hawliau datblygu a ganiateir a dynnwyd yn ôl

Dylech nodi hefyd y gall yr awdurdod cynllunio lleol fod wedi diddymu rhai o'ch hawliau datblygu a ganiateir drwy gyhoeddi cyfarwyddyd Erthygl 4. O ganlyniad, bydd yn rhaid i chi gyflwyno cais cynllunio am waith nad oes angen caniatâd ar ei gyfer fel arfer.

Gwneir cyfarwyddiadau Erthygl 4 lle byddai cymeriad ardal o bwysigrwydd cydnabyddedig yn y fantol. Maent yn fwyaf cyffredin mewn ardaloedd cadwraeth. Byddwch yn gwybod, fwy na thebyg, os bydd cyfarwyddyd o'r fath yn effeithio ar eich eiddo, ond gallwch ofyn i'r awdurdod cynllunio lleol gadarnhau hynny os nad ydych yn siŵr.

Deddfwriaeth: Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 yw'r prif orchymyn a ddiwygiwyd sawl gwaith ers ei lunio.

Mae'r Gorchymyn yn nodi dosbarthiadau o ddatblygu y rhoddir caniatâd cynllunio yn awtomatig ar eu cyfer, ar yr amod nad oes unrhyw amod cyfyngol ynghlwm wrtho neu bod y datblygiad wedi'i eithrio o'r hawliau datblygu a ganiateir.

Fel y’i diwygiwyd gan:

 

Er y bwriedir i’r rhestr gynnwys yr holl ddiwygiadau perthnasol, dylech nodi na allwn addo bod y rhestr yn gyflawn.