Caniatâd Cynllunio

Tystysgrifau Datblygiad Cyfreithlon

Os ydych am fod yn siŵr bod y defnydd presennol a wneir o adeilad yn gyfreithlon at ddibenion cynllunio, neu os nad oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer eich cynnig, gallwch wneud cais am “Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon”.

Nid oes rhaid ichi gael Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon, ond weithiau efallai y bydd angen un arnoch i gadarnhau bod y defnydd, y gweithrediad neu’r gweithgaredd a nodir ynddi yn gyfreithlon at ddibenion rheoli cynllunio.

Gallwch wneud cais i’ch Awdurdod Cynllunio Lleol am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon, drwy wasanaeth gwneud cais ar-lein y Porth Cynllunio. Rhaid i’r cais ddarparu digon o wybodaeth i’r Awdurdod Cynllunio Lleol allu dod i benderfyniad yn ei gylch, oherwydd fel arall gallai gael ei wrthod. Bydd yn rhaid ichi dalu ffi.

Yn aml, bydd y materion sy’n ymwneud â Thystysgrifau Datblygiad Cyfreithlon yn gymhleth. Os byddwch yn penderfynu bod angen ichi wneud cais am dystysgrif, gallai fod o fudd ichi gael cyngor proffesiynol. Bydd swyddogion cynllunio eich Awdurdod Cynllunio Lleol yn gallu eich helpu hefyd. Byddant yn sôn wrthych am y math o wybodaeth y bydd arnoch ei hangen i ategu eich cais.

Os bydd eich cais yn cael ei wrthod yn rhannol neu’n gyfan gwbl, neu os bydd yn cael ei ganiatáu ar ffurf wahanol i’r hyn y gwnaethoch ofyn amdano, neu os na ddeuir i benderfyniad yn ei gylch cyn pen y terfyn amser, sef wyth wythnos, bydd modd ichi apelio. Caiff apeliadau eu cyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio.

 

Yn ogystal, gallwch lawrlwytho nodiadau arweiniad ar ffurf dogfennau PDF ar y canlynol Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon