Caniatâd Cynllunio

Methu â chael caniatâd cynllunio neu fethu â chydymffurfio ag ef

Bydd methu â chael caniatâd cynllunio neu gydymffurfio â manylion caniatâd yn golygu y byddwch yn torri rheolau cynllunio.

Byddwch fel rheol yn torri rheolau cynllunio:

  • os byddwch yn ymgymryd â datblygiad y mae angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer, heb eich bod wedi cael caniatâd o’r fath – naill ai am fod y cais am ganiatâd wedi’i wrthod, neu am na wnaed cais am ganiatâd yn y lle cyntaf
  • os byddwch yn ymgymryd â datblygiad y rhoddwyd caniatâd cynllunio ar ei gyfer gydag amodau, a’ch bod yn torri un neu ragor o’r amodau hynny.

Nid yw achos o dorri rheolau cynllunio yn anghyfreithlon ynddo’i hun, ac yn aml bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn fodlon caniatáu cais ar ôl i’r gwaith ddechrau os na wnaed cais am ganiatâd cynllunio cyn hynny.

Fodd bynnag, os yw’r achos o dorri rheolau cynllunio yn ymwneud â datblygiad a wrthodwyd yn flaenorol (neu os bydd y cais a gyflwynir ar ôl i’r gwaith ddechrau yn cael ei wrthod), gall yr Awdurdod Cynllunio Lleol gyflwyno hysbysiad gorfodi sy’n mynnu eich bod yn adfer y safle i’w gyflwr gwreiddiol.

Gall eich Awdurdod Cynllunio Lleol gyflwyno hysbysiad gorfodi ichi os bydd o’r farn eich bod wedi torri rheolau rheoli cynllunio. Fel rheol, bydd yn gwneud hynny oherwydd ei fod o’r farn bod yr hyn yr ydych wrthi’n ei wneud neu wedi’i wneud yn niweidio eich cymdogaeth.

Y ffactor a ddylai lywio penderfyniad yr Awdurdod Cynllunio Lleol yw p’un a fyddai’r achos o dorri rheolau yn cael effaith annerbyniol ar amwynder cyhoeddus neu ddefnydd presennol o dir ac adeiladau sy’n haeddu cael eu gwarchod er budd y cyhoedd.

 

Mae’n anghyfreithlon anufuddhau i hysbysiad gorfodi, oni bai eich bod yn llwyddo i apelio yn ei erbyn. Gallwch apelio yn erbyn hysbysiadau gorfodi ac achosion o wrthod rhoi caniatâd, ond os dyfernir yn eich erbyn ac os byddwch yn dal i wrthod cydymffurfio, gellid eich erlyn.