Caniatâd Cynllunio

Ffactorau sy’n effeithio ar ganiatâd cynllunio: Eich cymdogion

Rhowch wybod i’ch cymdogion am unrhyw waith yr ydych yn bwriadu ei wneud i’ch eiddo. Mae’n debygol y byddant yn pryderu am unrhyw waith a allai effeithio arnynt, yn yr un modd ag y byddech chi’n pryderu am unrhyw newidiadau a allai effeithio ar eich mwynhad chi o’ch eiddo.

Er enghraifft, gallai eich gwaith adeiladu dywyllu eu heiddo neu amharu ar olygfa o’u ffenestri. Os bydd y gwaith a wnewch yn cysgodi ffenest cymydog yn ddifrifol, ac os yw’r ffenest honno wedi bod yn ei lle ers 20 mlynedd neu fwy, gallech fod yn effeithio ar hawl eich cymydog i oleuni a gellid dwyn achos cyfreithiol yn eich erbyn. Byddai’n ddoeth siarad â chyfreithiwr os ydych yn credu bod angen cyngor arnoch ynghylch hynny.

Efallai y bydd modd ichi dawelu rhai o bryderon eich cymydog drwy addasu eich cynigion. Hyd yn oed os byddwch yn penderfynu peidio â newid yr hyn yr ydych am ei wneud, mae fel rheol yn well dweud wrth eich cymdogion beth yr ydych yn bwriadu ei wneud, cyn gwneud cais am ganiatâd cynllunio neu cyn i unrhyw waith adeiladu ddechrau.

Os oes angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y gwaith yr ydych am ei gyflawni, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gofyn i’ch cymdogion am eu barn.

Os bydd angen i chi neu unrhyw bobl yr ydych yn eu cyflogi i wneud y gwaith fynd ar eiddo cymydog, bydd angen wrth gwrs ichi gael caniatâd eich cymydog cyn gwneud hynny.

 

Gallai cymydog ddwyn achos yn eich erbyn os ydych yn esgeulus neu’n achosi niwsans.