Caniatâd Cynllunio

Ffactorau sy’n effeithio ar ganiatâd cynllunio: Natur a bywyd gwyllt

Efallai y bydd angen ichi ystyried yr effeithiau y bydd unrhyw waith y dymunwch ei wneud yn eu cael ar fywyd gwyllt. Efallai y bydd anifeiliaid, planhigion a chynefinoedd yn cael eu gwarchod dan eu deddfwriaeth eu hunain (er enghraifft, moch daear), dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (er enghraifft, ystlumod, gweler isod) neu dan ddeddfwriaeth Ewropeaidd (gallent fod yn rhywogaethau a warchodir gan yr UE, megis y fadfall ddŵr gribog).

Adnoddau Naturiol Cymru roi cyngor ynghylch pa rywogaethau a gaiff eu gwarchod gan ddeddfwriaeth, a pha gamau gweithredu y dylid eu cymryd. Yn ogystal, dylai fod modd i’ch Awdurdod Cynllunio Lleol roi cyngor ichi ynghylch unrhyw rywogaethau neu gynefinoedd y gallai eich cynigion effeithio arnynt.

Hyd yn oed os yw eich cynnig datblygu yn gallu manteisio ar hawliau datblygu a ganiateir, bydd y mesurau cyfreithiol i warchod bywyd gwyllt yn dal yn berthnasol.

Ystlumod

Gallai mannau clwydo ystlumod fod yn bresennol mewn rhai tai. Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn cynnwys mesurau arbennig i warchod ystlumod oherwydd eu hanghenion o ran clwydo.

Rhaid hysbysu Cyngor Cefn Gwlad Cymru o unrhyw gamau gweithredu arfaethedig (er enghraifft, triniaeth i wella cyflwr pren, gwaith adnewyddu, gwaith dymchwel ac estyniadau) sy’n debygol o darfu ar ystlumod neu’u mannau clwydo. Yna, rhaid caniatáu amser i’r Cyngor Cefn Gwlad gynnig cyngor ynghylch y ffordd orau o atal anghyfleustra i’r ystlumod a’r perchnogion.

 

Gweler mwy o wybodaeth am ystlumod a'r gyfraith ar wefan Adnoddau Naturiol Cymru.