Rheoliadau Adeiladu

Pryd y mae angen cymeradwyaeth arnoch

Os ydych yn gwneud gwaith adeiladu’n bersonol, mae’n bwysig iawn eich bod yn deall sut y mae’r deunydd a’r system rheoleiddio adeiladu yn berthnasol i’ch sefyllfa, oherwydd chi fydd yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod y gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau adeiladu.

Os ydych yn cyflogi adeiladwr, yr adeiladwr fydd yn gyfrifol fel rheol – ond dylech gadarnhau hynny ar y dechrau’n deg. Yn ogystal, os chi yw perchennog yr adeilad, dylech gofio mai i chi y gellid cyflwyno hysbysiad gorfodi yn y pen draw os nad yw’r gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau.

Caiff rhai mathau o brosiectau adeiladu eu heithrio rhag y Rheoliadau, ond yn gyffredinol, os ydych yn bwriadu gwneud 'Gwaith Adeiladu' fel y caiff ei ddiffinio yn Rheoliad 3 y Rheoliadau Adeiladu, rhaid iddo gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu. Mae hynny’n golygu ei  bod yn fwy na thebyg y bydd y Rheoliadau’n berthnasol os ydych am:

  • Godi adeilad newydd
  • Ymestyn neu newid adeilad sy’n bodoli eisoes
  • Darparu gwasanaethau a/neu ffitiadau mewn adeilad, megis cyfleusterau ymolchi a chyfleusterau glanweithiol, silindrau dŵr poeth, systemau draenio dŵr budr a dŵr glaw, ffenestri newydd, a pheiriannau o unrhyw fath sy’n llosgi tanwydd.

Rhaid i’r gwaith ei hun fodloni’r gofynion technegol perthnasol yn y Rheoliadau Adeiladu, a rhaid sicrhau nad yw’n golygu bod adeiladwaith, gwasanaethau a ffitiadau eraill yn cydymffurfio i raddau llai nag yr oeddent yn flaenorol – neu’u bod yn beryglus. Er enghraifft, rhaid sicrhau nad yw darparu ffenestri gwydr dwbl newydd yn golygu y cydymffurfir i raddau llai â gofynion sy’n ymwneud â llwybrau dianc, cyflenwad aer ar gyfer peiriannau llosgi a’u ffliwiau, a systemau awyru er mwyn iechyd.

Yn ogystal, gallent fod yn berthnasol i rai newidiadau i’r defnydd a wneir o adeilad sy’n bodoli eisoes. Y rheswm am hynny yw y gallai’r newid defnydd olygu nad yw’r adeilad cyfan yn cydymffurfio mwyach â’r gofynion a fydd yn berthnasol i’w ddefnydd newydd, a bod yn rhaid ei uwchraddio i fodloni gofynion ychwanegol a nodir yn y rheoliadau, ac y gallai fod angen gwaith adeiladu hefyd ar gyfer hynny.

Yn gryno, caiff y mathau canlynol o brosiectau eu hystyried yn 'Waith Adeiladu':

  • Gwaith codi neu ymestyn adeilad
  • Gwaith gosod neu ymestyn gwasanaeth neu ffitiad a reolir dan y rheoliadau
  • Prosiect newid sy’n cynnwys gwaith a fydd yn effeithio dros dro neu’n barhaol ar allu’r adeilad, y gwasanaeth neu’r ffitiad i gydymffurfio’n barhaus â’r gofynion sy’n ymwneud â strwythur, tân, mynediad i’r adeiladau a’r defnydd a wneir ohonynt
  • Gwaith rhoi deunydd inswleiddio mewn wal geudod
  • Gwaith ategu sylfeini adeilad
  • Gwaith sy’n effeithio ar elfennau thermol adeilad, neu ei statws neu ei berfformiad o ran ynni.
Cyn dechrau ar unrhyw waith dylech gyfeirio at Reoliad 3 y Rheoliadau Adeiladu i weld beth yw ystyr llawn 'gwaith adeiladu', neu dylech ofyn am gyngor os nad ydych yn siŵr.

Iechyd a diogelwch

Os ydych yn gwneud unrhyw waith adeiladu neu’n cael unrhyw waith adeiladu wedi’i wneud, efallai y bydd angen ichi hysbysu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ac efallai y bydd gennych ddyletswyddau eraill hefyd. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015.