Rheoliadau Adeiladu

Y gwahaniaeth rhwng Rheoliadau Adeiladu a Chaniatâd Cynllunio

Sylweddolir yn gyffredinol bod angen rhyw fath o ganiatâd ar gyfer gwaith adeiladu neu newidiadau i eiddo. Fodd bynnag, efallai na fydd yn amlwg bob amser sut y mae trefniadau caniatâd cynllunio a chymeradwyaeth rheoliadau adeiladu yn wahanol i’w gilydd.

Efallai y bydd gennych hefyd gyfrifoldebau dan y rheoliadau iechyd a diogelwch ym maes adeiladu. 

Mae’r Rheoliadau Adeiladu yn gosod safonau ar gyfer gwaith dylunio a chodi adeiladau, er mwyn sicrhau diogelwch ac iechyd pobl yn yr adeiladau hynny ac o’u hamgylch. Maent hefyd yn cynnwys gofynion i sicrhau bod tanwydd ac ynni’n cael eu harbed a bod cyfleusterau ar gael er mwyn i bobl, gan gynnwys pobl ag anableddau, allu cael mynediad i adeiladau a symud o amgylch y tu mewn iddynt.

Mae gwaith cynllunio yn ceisio llywio’r modd y bydd ein trefi, ein dinasoedd a’n cefn gwlad yn datblygu.  Mae hynny’n cynnwys y defnydd a wneir o dir ac adeiladau, golwg adeiladau, ystyriaethau tirlunio, mynediad i briffyrdd, a’r effaith y bydd y datblygiad yn ei chael ar yr amgylchedd cyffredinol.

Yn achos sawl math o waith adeiladu, bydd angen cael caniatâd ar wahân dan y ddwy drefn (prosesau ar wahân). Yn achos gwaith adeiladu arall, megis newidiadau mewnol, mae’n fwy na thebyg y bydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ond efallai na fydd angen caniatâd cynllunio.  Os oes gennych unrhyw amheuaeth, dylech gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol neu Gorff Rheoli Adeiladu.

Os ydych yn gwneud unrhyw waith adeiladu neu’n cael unrhyw waith adeiladu wedi’i wneud, efallai y bydd angen ichi hysbysu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ac efallai y bydd gennych ddyletswyddau eraill hefyd dan Reoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015. Er na fydd gan gleient domestig ddyletswyddau dan Reoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015, bydd y dyletswyddau hynny’n berthnasol i’r sawl sy’n gweithio iddynt ar brosiectau adeiladu.