Cyn dechrau ar unrhyw waith

Atal troseddau

Efallai y byddwch yn teimlo bod eich cartref yn ddiogel rhag bwrgleriaeth, ac efallai y byddwch eisoes wedi cymryd rhai camau i geisio atal hynny, er enghraifft, drwy osod cloeon ar y ffenestri.

Fodd bynnag, efallai y bydd newid eich tŷ ac ychwanegu ato’n golygu y byddwch yn fwy agored i droseddau nag y sylweddolwch. Er enghraifft, gallai portsh newydd neu estyniad â tho gwastad alluogi rhywun i fynd i mewn drwy ffenestri sydd i fyny’r grisiau, nad oedd angen cloeon arnynt o’r blaen.

Yn yr un modd, gallai ffenest newydd wrth ymyl peipen law alluogi rhywun i fynd i mewn i’ch eiddo. Dylech sicrhau bod modd cloi pob ffenest. Yn ogystal, efallai y bydd angen ymestyn eich larwm er mwyn cynnwys unrhyw ystafelloedd ychwanegol neu garej newydd.

Gall y swyddog atal troseddau yn eich gorsaf heddlu leol roi cyngor defnyddiol ichi ynghylch ffyrdd o leihau’r risg.

Mae’r cyfarwyddyd canlynol wedi’i gyhoeddi gan y fenter Diogelu drwy Ddylunio – menter swyddogol gan Heddlu’r DU. Mae’n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am faterion sy’n ymwneud ag atal troseddau

View further details on the Home Office website