Eich cyfrifoldebau

Yn achos pob gwaith adeiladu, perchennog yr eiddo (neu’r tir) dan sylw sy’n gyfrifol yn y pen draw am gydymffurfio â’r rheolau cynllunio a’r rheoliadau adeiladu perthnasol (ni waeth a oes angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio a/neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ai peidio).

Felly, bydd methu â chydymffurfio â’r rheolau perthnasol yn golygu y bydd y perchennog yn atebol am unrhyw gamau unioni y bydd angen eu cymryd (a allai gynnwys gwaith dymchwel a/neu adfer hyd yn oed). Y cyngor cyffredinol yw y dylech drafod eich cynigion â’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu perthnasol bob amser cyn dechrau ar unrhyw waith.