Mathau Caniatâd

Cyflwyniad

Gellir gwneud cais am y caniatadau canlynol ar-lein:

 • Caniatâd cynllunio deiliaid tai
 • Caniatâd cynllunio llawn
 • Caniatâd cynllunio amlinellol
 • Caniatâd cynllunio ar gyfer gwaith dymchwel perthnasol mewn ardal gadwraeth
 • Materion a gadwyd yn ôl
 • Caniatâd adeilad rhestredig
 • Caniatâd i arddangos hysbyseb
 • Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon
 • Hysbysiad ymlaen llaw 
 • Dileu/amrywio amodau
 • Cymeradwyo amodau
 • Caniatâd dan Orchmynion Cadw Coed 
 • Hysbysiad ynghylch gwaith a gynigir ar goed mewn ardaloedd cadwraeth

Mathau o ganiatâd nad ydynt ar gael drwy’r system ar-lein

Nid oes modd cyflwyno ceisiadau ‘hybrid’ ar ein system ar-lein. Ceir gwybodaeth bellach am geisiadau hybrid isod.

Manylion pellach am geisiadau hybrid 

Sylwch: Ar hyn o bryd ni allwch wneud ceisiadau hybrid drwy ein system ar-lein.

Gall Awdurdod Cynllunio Lleol dderbyn cais ‘hybrid’, hynny yw cais sy’n gofyn am ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer un rhan o safle a chaniatâd cynllunio llawn ar gyfer rhan arall o’r safle hwnnw.

Byddai’n rhaid i’r ffi ar gyfer pob rhan gael ei chyfrifo ar wahân yn briodol, yn amodol ar unrhyw uchafswm perthnasol, ac yna byddai’n rhaid talu’r cyfanswm na fyddai unrhyw uchafswm yn berthnasol iddo.

Yn ogystal, yn dilyn trafodaeth, gallai awdurdod ganiatáu i gais gael ei rannu’n elfennau craidd fel bod caniatâd, er enghraifft, ar gyfer gwaith paratoi safle’n gallu cael blaenoriaeth.

Yr Awdurdod Cynllunio Lleol sy’n gyfrifol am benderfynu a ddylid derbyn cynnig hybrid neu beidio, ac nid yw’n rhywbeth y gall yr ymgeisydd ei fynnu. Dylai pawb gofio bod gan Awdurdod Cynllunio Lleol y pŵer i ofyn am fanylion, hyd yn oed pan fo’r cais yn un amlinellol, os yw hynny’n angenrheidiol er budd cynllunio da. Ni chaiff y term ‘cais hybrid’ ei ddiffinio’n statudol.

Argymhellir eich bod yn trafod eich cynnig hybrid â’r Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol cyn cyflwyno cais. Bydd hynny’n lleihau’r risg y gallai’r Awdurdod Cynllunio Lleol wrthod cofrestru’r cais hybrid.

Ffynhonnell: Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau) 1988 (O.S. 1988/1812).

Sylwer: Caiff y pŵer i ofyn am wybodaeth ychwanegol ei ddarparu gan Atodlen 3, Paragraff 1(b) Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau) 1988 (O.S. 1988/1812).