Sut i wneud cais

Pwy all wneud cais

Os ydych yn dymuno, gallwch benodi asiant i wneud cais am ganiatâd cynllunio ar eich rhan. Er enghraifft, efallai y byddai’n well gennych ofyn i’ch pensaer, eich cyfreithiwr neu’ch adeiladwr ofalu am y cais.

Does dim angen i chi fod yn berchen ar dir er mwyn gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar ei gyfer. Mae hynny’n golygu y gallwch wneud cais am ganiatâd cyn penderfynu a ydych am brynu darn o dir neu beidio.

Rhaid rhoi gwybod i’r bobl ganlynol am gais cynllunio sy’n ymwneud â thir neu adeiladau y mae ganddynt fudd ynddynt:

  • Y perchennog neu bawb sy’n berchen yn rhannol ar y tir (os nad chi yw’r unig berchennog)
  • Unrhyw lesddeiliaid y mae o leiaf 7 mlynedd o’u prydles yn weddill
  • Unrhyw denantiaid amaethyddol

Cael help gyda’ch cais

Mae’n ddigon posibl y bydd angen i ymgeiswyr ac apelwyr gael help o amryw ffynonellau. Efallai y bydd pobl a sefydliadau neu fudiadau lleol yn barod i gynnig cymorth amatur, ond gallai cymorth proffesiynol fod yn ddefnyddiol hefyd.

I gael help gan gynllunwyr proffesiynol, trowch at y gofrestr o ymgynghorwyr cynllunio a luniwyd gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol. Fel rheol, bydd angen talu ffïoedd i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

I gael cymorth rhad neu gymorth rhad ac am ddim, dylech gysylltu â’r grŵp mawr o gynllunwyr proffesiynol sy’n cynnig cymorth gwirfoddol i aelodau’r cyhoedd drwy’r rhwydwaith Cymorth Cynllunio a gaiff ei redeg gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol.