Sut i wneud cais

Cyngor cyn cyflwyno cais

Yn aml, bydd yn syniad da cwrdd â swyddog cynllunio i gael sgwrs anffurfiol cyn cyflwyno cais. Mae rhai Awdurdodau Cynllunio Lleol yn codi tâl am y gwasanaeth hwn, felly byddai’n syniad da holi’n gyntaf. Mae hefyd yn gwestiwn y mae’n rhaid i chi ei ateb ar y ffurflen gais, a gall gynorthwyo’r Awdurdod Cynllunio Lleol i ymdrin â’ch cais.

Caiff pobl eu hannog i gael cyngor cyn cyflwyno cais oherwydd:

  • Gall fod yn fodd i wirio’r rhestr o ofynion lleol y gall pob awdurdod cynllunio eu mynnu (darllen rhagor am ofynion lleol a chenedlaethol)
  • Gall leihau’r tebygolrwydd y byddwch yn cyflwyno ceisiadau annilys
  • Gall eich helpu i ddeall sut y mae polisïau cynllunio a gofynion eraill yn effeithio ar eich ceisiadau

Os ydych yn cyfarfod â swyddog cynllunio, dylech fod yn hollol barod i ddisgrifio eich cynigion a dangos cynlluniau. Gallwch:

  • Ofyn am asesiad ynghylch a oes siawns resymol y byddwch yn cael caniatâd
  • Trafod problemau’n ymwneud â’r safle, megis ffyrdd, llwybrau troed, ceblau trydan, cyrsiau dŵr, carthffosydd a llinellau ffôn
  • Holi ynghylch problemau posibl megis sŵn a thraffig a holi a allai’r cyngor osod amodau i oresgyn y problemau hynny’n hytrach na gwrthod rhoi caniatâd cynllunio.

Bydd lefel y gwaith paratoi y mae ei angen yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn bwriadu ei wneud. Mewn achosion syml, dylai fod yn ddigon ystyried y prif faterion sy’n rheoli’r broses o roi caniatâd, a phenderfynu pa rai ohonynt sy’n berthnasol i’ch cais. Dywedwch pam yr ydych yn credu y dylai’r datblygiad a gynigir gennych gael mynd yn ei flaen.

Gan y bydd penderfyniadau ynghylch ceisiadau cynllunio yn cyd-fynd â’r cynllun datblygu fel rheol, bydd angen i chi gyfiawnhau unrhyw gynigion a fyddai’n golygu gwyro oddi wrth y cynllun.