Sut i wneud cais

Beth y dylech ei gyflwyno

Rhaid i’ch cais gynnwys y canlynol:

 • Y cynlluniau angenrheidiol o’r safle
 • Y dogfennau ategol gofynnol
 • Y ffurflen sydd wedi’i llenwi
 • Y ffi gywir

Os ydych yn gwneud cais ar-lein bydd eich cais, pan fyddwch wedi’i gyflwyno, yn cyrraedd yr Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol yn awtomatig.

Ni fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gallu prosesu eich cais oni bai bod y dogfennau ategol gorfodol wedi’u darparu. Gallwch hefyd gysylltu unrhyw ddogfennau perthnasol eraill a fydd, yn eich barn chi, yn helpu’r awdurdod lleol i ddod i benderfyniad ynghylch y cais.

Sylwch – efallai na fydd bob amser yn bosibl cyflwyno gwybodaeth ategol ar-lein oherwydd bod cymaint ohoni a’i bod mor amrywiol. Os felly, gellir cyflwyno gwybodaeth ar ffurf copi caled (tri chopi’n ogystal â’r copi gwreiddiol) neu’n electronig (ee ar CD neu gof bach USB) hyd yn oed os yw’r cais wedi’i gyflwyno drwy’r Porth. Yn yr amgylchiadau hyn, bydd ymgeiswyr yn cael gwybod a yw eu cais yn ddilys pan fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn fodlon bod yr holl wybodaeth angenrheidiol wedi dod i law.

 • Efallai y bydd gan eich awdurdod lleol ei ddull derbyniol ei hun o drefnu eich bod yn darparu gwybodaeth ategol. Fe’ch cynghorir i ofyn i’ch awdurdod lleol cyn cyflwyno gwybodaeth. 

Ceir dwy lefel o ddogfennau gorfodol: lefel genedlaethol a lefel leol. Os ydych yn gwneud cais ar-lein, bydd y gwasanaeth yn rhoi gwybod i chi pa ddogfennau gorfodol y bydd angen i chi eu darparu, a bydd yn eich galluogi i gysylltu’r dogfennau perthnasol. Os ydych yn anfon y cais drwy’r post, bydd angen anfon o leiaf tri chopi o’r ffurflen ac unrhyw wybodaeth ategol, gan gynnwys cynlluniau, er y gallai rhai awdurdodau cynllunio ofyn am ragor o gopïau.

Dogfennau gorfodol

Gofynion cenedlaethol

Rhaid i chi ddarparu o leiaf y dogfennau canlynol er mwyn i’ch cais cynllunio fod yn ddilys:

 • Y ffurflen gais safonol
 • Ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau cynllunio, bydd angen cyflwyno dau gynllun fel dogfennau ategol, sef:
  • Cynllun lleoliad – sy’n dangos arwynebedd y safle a’i gyd-destun. Gellir prynu’r cynllun lleoliad ar-lein oddi wrth un o gyflenwyr achrededig y Porth Cynllunio, naill ai’n rhan o’r broses gwneud cais neu ar wahân iddi, ac yna gellir clymu’r cynllun wrth y cais.  
  • Cynllun safle (a elwir weithiau’n gynllun bloc) – sy’n dangos yn fanwl y datblygiad a gynigir ac sy’n gallu cael ei brynu oddi wrth un o bedwar cyflenwr achrededig y Porth. 
 • Rhaid i dystysgrif perchenogaeth A, B, C neu D gael ei chwblhau, sy’n nodi perchenogaeth yr eiddo.
 • Tystysgrif daliadau amaethyddol – mae hon yn ofynnol ni waeth a yw’r safle yn cynnwys daliad amaethyddol neu beidio. Rhaid hysbysu pob tenant amaethyddol cyn cyflwyno’r cais.
 • Datganiad dylunio a mynediad (os oes angen) – dylai hwn amlinellu’r egwyddorion a’r cysyniadau dylunio sydd wedi’u defnyddio yng nghyswllt y datblygiad a gynigir, a’r modd yr ymdriniwyd â materion sy’n ymwneud â chael mynediad i’r datblygiad. Cael rhagor o wybodaeth am ddatganiadau dylunio a mynediad.
 • Y ffi gywir ar gyfer y cais. Gallwch gyfrifo’r ffi gywir ar gyfer eich cais gan ddefnyddio cyfleuster cyfrifo ffi’r Porth.

 

Gofynion lleol

Yn ogystal â’r rhestr genedlaethol, gall eich Awdurdod Cynllunio Lleol lunio rhestr sy’n nodi unrhyw ddogfennau penodol y mae eu hangen gyda’r cais. Yng Nghymru, mae’n bosibl mai dim ond i geisiadau cynllunio mawr y bydd hynny’n berthnasol. Rhaid i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ymgynghori ynghylch y gofynion ychwanegol hyn cyn eu mabwysiadu, a chyhoeddi’r gofynion ychwanegol. Os ydych yn gwneud cais ar-lein, mae’r rhestr hon ar gael drwy ddolen gyswllt yn y panel sydd ar yr ochr dde ar y sgrîn dogfennau ategol.

Fel arall, gellir gweld y gofynion lleol ar wefan yr Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol.

Cael gafael ar fanylion cyswllt yr Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol

Dolenni cyswllt perthnasol:

Canllawiau ynghylch y gofynion o ran gwybodaeth a dilysu

Data personol a cheisiadau cynllunio

Sylwch y gallai’r holl wybodaeth y byddwch yn ei darparu ar y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau cysylltiedig, ac eithrio manylion cyswllt yr ymgeisydd (rhifau ffôn a chyfeiriadau ebost), gael ei chyhoeddi ar wefan yr awdurdod lleol sy’n ymdrin â’ch cais.

Er mwyn atal manylion personol rhag cael eu cyhoeddi, peidiwch â’u cynnwys nhw, nac unrhyw wybodaeth arall sy’n cyd-fynd â’r diffiniad o ddata personol dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mewn dogfennau sy’n ategu eich cais.

Os oes angen eglurhad pellach arnoch, cysylltwch ag adran gynllunio eich Awdurdod Cynllunio Lleol.